“Serem encara més transparents i ens haurem de connectar amb Hisenda”

Ha estat reformada la Llei General Tributaria i les modificacions consten en la Llei 34/2015, publicada en el BOE del dia 22/9.  Entrarà en vigor el proper dia 12 d’octubre. Destaquem el següent:

Publicació de llistats de deutors amb Hisenda (“llistat de morosos”):

 • Es publicarà llistats de contribuents amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, tret que es trobin ajornats o suspesos.
 • Els llistats estaran disponibles a final d’aquest any, respecte als deutors a 31 de juliol de 2015.
 • A partir d’ara, en el primer semestre de cada any natural, es publicarà un llistat amb aquells que estiguin en aquesta circumstància el 31 de desembre de l’any anterior.

Prescripció:

 • L’Administració tributària tindrà el  dret a comprovar les obligacions tributàries en el cas d’exercicis prescrits sempre que calgui en relació amb obligacions d’exercicis no prescrits.
 • Es fixa un termini de 10 anys per a la comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensació o deduccions aplicades o pendents d’aplicació.

Nous terminis màxims per al procediment d’inspecció:

 • Les actuacions del procediment d’inspecció hauran de concloure en el termini de:
  •  18 mesos, amb caràcter general (abans era de 12 mesos).
  • 27 mesos (nou), quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
   • Que la xifra anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes.
   • Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de grup d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.
 • S’estableix una nova infracció fiscal per conductes artificioses o fraudulentes. Amb aquesta nova infracció es perseguirà i sancionarà els estalvis fiscals obtinguts mitjançant actes ja qualificats per l’Administració tributària com a abusius i en els quals es produeixi reiteració.

Llibres registre i factures (nou sistema de gestió de l’IVA):

 • Es preveu regular un sistema de subministrament immediat de la informació fiscal que començarà a funcionar el 1 de gener del 2017. Aquest sistema consistirà en la gestió electrònica dels llibres de registre fiscals
 • Aquest projecte, anomenat “Projecte SII” inclou un nou sistema de gestió de l’IVA amb informació en temps real de les transaccions comercials. Cada facturació dels contribuents serà enviada a l’Agència Tributària i els llibres registro s’aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades.
 • Es tipifica com a nova infracció el retard en l’obligació de portar els Llibres Registre a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària mitjançant el subministrament dels registres de facturació, que se sancionarà amb una multa pecuniària proporcional d’un 0,5 per cent de l’import de la factura objecte del registre, amb un mínim trimestral de 300 euros i un màxim de 6.000 euros
 • També s’estableix que la factura deixarà de ser un mitjà privilegiat de prova per demostrar l’existència d’una operació, per la qual cosa una vegada que l’Administració qüestiona amb fonament la seva efectivitat, correspon a l’obligat tributari aportar proves sobre la realitat de les operacions.

fiscalcomptable6

 Som assessors fiscals i comptables. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assessors.cat