“S’acaben els mòduls. Canvis importants per al 2016”

Des de fa anys la majoria d’autònoms i petites empreses tenen el gran avantatge de tributar l’IVA i l’Impost sobre la Renda en funció d’uns mòduls o dades objectives (número de treballadors, superfície, consum elèctric, etc) i amb això s’estalvien obligacions fiscals i, en molts casos, paguen força menys del que pagarien en funció de la seva comptabilitat.

Ara Hisenda se n’ha adonat que els mòduls faciliten la defraudació fiscal, en especial pel que fa a l’IVA, i que aquí hi pot tenir una mina d’or per explotar. Per això i de cares a l’any 2016 l’Agència Tributària ha introduït les següents restriccions per poder continuar en el sistema de mòduls per IRPF i en el sistema simplificat d’IVA:

Exclusió del sistemes de mòduls per IRPF i simplificat per IVA:

Queden fora del sistema per a l’any 2016 aquells autònoms i empreses que durant l’any 2015 hagin excedit algun dels següents imports (IVA exclòs i recàrrec d’equivalència inclòs):

  •  Ingressos totals de l’activitat: 150.000,00 €/anuals.
  • Ingressos per factures emeses a altres empresaris: 75.000,00€/ anuals.
  • Compres de bens i serveis: 150.000,00€ /anuals.

Exclusió d’activitats:

Queden fora del sistema per a l’any 2016 les següents activitats a les que actualment se’ls aplica la retenció de l’1%, encara que els seus imports d’ingressos o de compres estiguin per sota els límits anteriors:

  • Fusteria metàl•lica, fabricació estructures metàl•liques i ferreteria. (epígraf de IAE 314, 315 i 316)
  • Confecció en sèrie de roba. (epígraf 453).
  • Fusteria. (epígraf 463, 468).
  • Impremta (epígraf 474).
  • Paleteria, instal•lacions elèctriques, fontaneria, aire condicionat, fred i calor, pintura, enguixat (epígraf 501, 504, 505)

Exclusió de subjectes;

S’exclou del sistema pel 2016 les societats civils o comunitat de bens amb activitat econòmica, sigui quin sigui la seva activitat i el seu volum d’ingressos i de compres,  ja que passaran a ser subjectes passius de l’impost sobre societats amb totes les obligacions fiscals que pertoquen a les societats.

 Conseqüències de l’exclusió del sistema de mòduls:

  • Obligació de dur llibres de registre fiscals (ingressos, despeses i amortitzacions).
  • Obligació de declarar i tributar en funció del resultat dels llibres.

fiscalcomptable8

 Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.