“Obert el termini de sol·licitud del xec familiar de la declaració de la renda”

Una novetat de la declaració de renda del 2015 que s’haurà de presentar abans del 30 de juny del 2016, consisteix en una deducció de 1.200 € que podran practicar determinades persones,
Ara s’ha obert el termini per a l’exercici 2016 per tal que els beneficiaris que hi tinguin dret puguin sol·licitar el pagament avançat de 100 euros mensuals, que es el que s’anomena xec familiar, en lloc de practicar la deducció a la seva declaració de la renda.
Destaquem:
Qui pot demanar el xec familiar?
• Famílies nombroses o amb ascendents o descendents discapacitats a càrrec seu.
• Famílies monoparentals amb, almenys, dos fills.
• Pensionistes o aturats amb prestació per desocupació que tinguin a càrrec seu una família nombrosa o persones amb discapacitat.
Import:
• Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria especial.
• Família monoparental amb dos fills a càrrec: 1.200 euros anuals.
• Descendent amb discapacitat al seu càrrec: 1.200 euros anuals per cada descendent.
• Ascendent amb discapacitat al seu càrrec: 1.200 euros anuals per cada ascendent.
Requisits. El sol•licitant ha de reunir una de les següents condicions:
• Realitzar una activitat per compte propi o aliena per la qual s’estigui donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat de caràcter alternatiu i cotitzar durant els terminis mínims fixats.
• Percebre prestacions del sistema públic de protecció de desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats, amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat o formin part d’una família nombrosa o es tracti d’un ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.
Termini per la sol•licitud:
• Abans del dia 31 de març del 2016.

fiscalcomptable5

Som assessors fiscals. Ens podeu consultar sense compromís trucat al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals, antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat o carlesvilanova@rm-assessors.cat,