“Avantatges per a les persones discapacitades en la seva declaració de la renda”

Es considera persona discapacitada aquella que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Destaquem algun dels avantatges del que podran gaudir en la seva declaració de la renda del 2015 que hauran de presentar abans del proper dia 30 de juny.

 • Estan exempts de tributar per IRPF:
  • Les pensions reconegudes per la Seguretat Social a conseqüència d’Incapacitat Permanent Absoluta o Gran Invalidesa.
  • Les prestacions en forma de renda  percebudes dels plans de pensions i altres sistemes de previsió social a favor de persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33%, o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%; o persones que tinguin una incapacitat declarada judicialment amb independència del seu grau, fins al límit de 3 vegades l’IPREM (22.365,42 € anuals).
  • Els guanys patrimonials derivats de la transmissió de l’habitatge habitual per part de persones amb dependència severa o gran dependència.
 • Patrimonis protegits:
  • Els discapacitats psíquics que ho siguin en més d’un 33% o el discapacitats físics o sensorials que ho siguin en més d’un 65% podran ser beneficiaris d’un patrimoni protegit al que els seus familiars més propers podran fer aportacions de fins a 10.000 € anuals cada un (El límit es de 24.250 € per la suma de les aportacions que facin tots els familiars) que els aportants podran reduir en la seva declaració de la renda.
  • Els beneficiaris sols hauran de declarar, com a rendiments del treball, les aportacions rebudes en la part que excedeix-hi de 3 vegades l’IPREM (22.365,42 € el 2015).
  • S’estima que no hi ha guany i pèrdua patrimonial en les aportacions de bens als patrimonis protegits.
 • Plans de pensions i altres sistemes de previsió social:
  • Els discapacitats psíquics que ho siguin en més d’un 33% o el discapacitats físics o sensorials que ho siguin en més més d’un 65% podran reduir l’import que hi hagin aportat fins a 24.250 € anuals.
  • Els parents de la persona amb discapacitat podran reduir fins a 10.000 € de la quantitat que hi hagin aportat a favor de la persona discapacitada.
  • La reducció total no podrà excedir del 24.250 € anuals.
 • Treballadors actius discapacitats i treballadors autònoms econòmicament dependents amb un sol client, podran reduir els següents imports dels seus rendiments del treball o d’activitats econòmiques:
  • Discapacitats en grau igual o superior al 33% i inferior al 65%: 3.500 €
  • Discapacitats en grau igual o superior al 33% i inferior al 65% que acreditin necessitat d’ajut de terceres persones o mobilitat reduïda: 7.750 €.
  • Discapacitats en grau igual o superior al 65%: 7.750 €.
 • Activitats econòmiques. Mòduls. Persones amb discapacitat igual o superior al 33%:
  • Personal no assalariat :  Computa un 75% del mòdul.
  • Personal assalariat: Computa el 40% del mòdul.
  • Índex corrector per nova activitat: 0,60 el primer any i 0,70 el segon any.
 • Reduccions en concepte de mínim per discapacitat i despeses d’assistència:
  • Persones discapacitades en grau igual o superior al 33% i inferior al 65%: 3.000 €
  • Persones discapacitades en grau igual o superior al 33% i inferior al 65% quan acreditin necessitat d’ajut de tercera persona o mobilitat reduïda: 6.000 €
  • Persones discapacitades en grau igual o superior al 65%: 12.000 €
 • Deducció pel lloguer de l’habitatge habitual per residents a Catalunya:
  • Persones discapacitades en grau igual o superior al 65% podran reduir el 10% de la renda amb un màxim de 300 € anuals.

fiscalcomptable3

 Som assessors fiscals i gestors de proximitat. Consulteu-nos sense compromís trucant el 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat; o carlevilanova@rm-assessors.cat