blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

“Retribució i Seguretat Social dels administradors i consellers de les societats”

Retribució als administradors i als membres dels consells d’administració de les societats mercantils:

En diverses ocasions ens em referit a les qüestions legals relatives a la retribució dels administradors i consellers de les societats mercantils. Ara, amb motiu d’una nova sentència del Tribunal Suprem del 18.1.2016 i sempre tenint en compte que cal estudiar cada cas en concret, ens sembla oportú insistir de nou en aquesta qüestió es bastant complexe, canviant i subjecte a interpretació. En aquest sentit ens permetem donar unes recomanacions de caràcter general per evitar que en un moment determinat l’Agència Tributària ens pugui dir que la retribució no es deduïble com a despesa per la societat o que els socis no tenen dret a l’exempció de l’Impost de Patrimoni i, en conseqüència, que tampoc els socis tenen dret a les bonificacions per successió en l’empresa familiar:

 • Retribució pel càrrec d’administrador o conseller: Per poder retribuir les funcions pròpies dels administradors i consellers cal que els estatuts de la societat prevegin que el càrrec serà retribuït. També cal un acord de la Junta General de Socis que concreti la retribució. Aquesta retribució estarà subjecte a una retenció a compte de l’IRPF,  que en l’actualitat es del 35%, més elevada que la que s’aplica al personal de l’empresa. S’entén que les funcions de direcció i gerència també son pròpies d’ administradors i consellers i, per tant, s’aplicarà  la retenció del 35%  tant a les retribucions que aquells rebin per la funció mercantil (representació de la societat i assistència a juntes) com les que puguin rebre per la direcció i gerència.
 • Retribució per altres funcions, diferents de les de direcció i gerència de la societat: Els administradors i consellers poden no rebre cap retribució per raó del càrrec, es a dir, que el càrrec sigui gratuït, però que la rebin per altres funcions no directives que facin a l’empresa (encarregat, administratiu, ect.) També pot ser que el càrrec d’administració o conseller sigui retribuït i que a la vegada rebin una segona retribució per les funcions no directives. En qualsevol d’aquests casos es convenient que hi hagi un  acord de la Junta General de Socis en el que s’acordi la contractació i s’especifiqui les condicions.  Hi ha d’haver contracte laboral, s’ha de poder acreditar la realitat d’aquestes funcions i que la retribució convinguda per les mateixes seria la que normalment s’hauria convingut si les parts fossin independents. Sobre aquesta retribució s’aplica la mateixa tarifa de retenció a compte de IRPF que s’aplica a la resta del personal de l’empresa.
 • Requisit per poder tenir l’exempció de l’Impost de Patrimoni i les reduccions per successió en l’empresa familiar: Un dels requisits per poder tenir aquests importants beneficis fiscals es que el soci titular de les accions o participacions, o una de les persones del seu grup de parentiu, exerceix-hi efectivament funcions de direcció a la societat i rebi per les mateixes una remuneració que representi més del 50% de la totalitat dels seus rendiments empresarials, professionals i de treball personal. Sobre aquesta qüestió el Tribunal Suprem ha dictat una sentència per unificació de doctrina en data 18.1.2016, en la que declara “cualquiera que sea la denominación empleada para calificar las funciones desempeñadas por el sujeto en la entidad mercantil, lo realmente decisivo es que tales funciones impliquen la administración, gestión, dirección, coordinación y funcionamiento de la correspondiente organización… sin que deban excluirse los supuestos en los que los estatutos societarios preveen la gratuidad de los cargos de administraciòn de la sociedad si queda demostrada la existencia de una relación laboral  entre el sujeto que ejerce efectivamente funciones directivas y la sociedad”. 

 Seguretat Social dels administradors i dels membres dels consells d’administració de les societats mercantils:

Aquesta qüestió també es bastant controvertida i convé anar al cas en concret. No obstant podem donar les següents indicacions de caràcter general:

 • Si es limiten a representar la societat i a assistir a les Juntes de socis i a les reunions del Consell d’Administració, i no treballen a la societat ni realitzin a la mateixa cap de les funcions pròpies de direcció i gerència; No estan inclosos en cap règim de Seguretat Social.
 • Si treballen a la societat fent funcions de direcció i gerència o qualsevol altra tipus de treball, cal distingir:
  • Si tenen el control efectiu de la societat (1): S’han de donar d’alta en el RETA (Règim especial de Treballadors Autònoms). A partir del segon any des de la data d’alta, hauran de cotitzar com a mínim per una base equivalent al grup de cotització 1 del Regim General, que en l’actualitat es de 1.067,40 €
  • En altra cas: Han d’estar donats d’alta en el Regim General de la Seguretat Social si bé no han de cotitzar per les contingències d’atur i Fons de Garantia Salarial. La base mínima de cotització serà la del Grup 1, que, com em dir, en l’actualitat es de 1.067,40 € mensuals.
 • (1) Es presumeix que un administrador o conseller té el control efectiu de la societat en algun dels següents casos:
  • Quan almenys la meitat del capital social estigui distribuït entre els socis amb els qui convisqui i amb els que estigui unit  per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció fins el segon grau.
  • Que la seva participació en el capital sigui igual o superior a una tercera part del mateix.
  • Que la seva participació en el capital sigui igual o superior a la quarta part del mateix, en el cas que tingui atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat,

 

laboral9

 

 Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a un dels nostres assessors, antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat