“Com afecta la Llei de Transparència a les associacions i fundacions catalanes”

La Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 pretén lluitar contra la corrupció i garantir la transparència en l’activitat pública. Afecta especialment a les fundacions i associacions privades que rebin subvencions i ajuts públics i les obliga a publicar informació. Destaquem el següent:

Fundacions i associacions afectades:

 • Les que  percebin més de 100.000 € anuals en subvencions o ajuts públics
 • Les que un 40% o més dels seus ingressos provinguin d’ajuts o subvencions públics amb un mínim de 5.000 € anuals.

Quina informació han de publicar:

 • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial:
  • Pla anual d’activitats
  • Comptes anuals
  • Informe d’auditoria si és el cas.
  • Retribució dels òrgans de direcció i administració (si la subvenció o ajut és superior a 10.000€)
  • Inventari del patrimoni
 • Informació institucional i organitzativa
  • Missió i activitats
  • Normativa aplicable
  • Estatuts i número de registre de l’entitat
  • Composició dels òrgans de govern
 • Gestió administrativa:
  • Contractes subscrits amb Administracions Públiques (objecte del contracte, import, durada, modificacions i pròrrogues).
  • Convenis vigents (objecte, signants, obligacions i drets, període vigència, modificacions i informació sobre el compliment i execució).
  • Ajuts i subvencions (import, objecte, informació relativa al control financer, justificacions).

 Com han de publicar la informació:

 • S’ha de publicar a la pàgina web de la fundació o associació. És aconsellable fer-ho en un apartat específic sobre transparència.
 • La informació s’ha de presentar de forma clara i estructurada, i ha de ser veraç, objectiva i fàcilment comprensible, s’ha d’actualitzar periòdicament i facilitar-ne la consulta.

Obligació específica per a totes les fundacions i associacions que rebin subvencions o ajuts de més de 10.000 €:

 • Comunicar les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a les administracions públiques els hi hagin concedit les subvencions o ajuts.

Conseqüències de l’incompliment:

 •  Possible retirada de les subvencions i ajuts rebuts.

fiscalcomptable1

Som assessors d’associacions i fundacions. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426083 o per correu electrònic adreçat a mariaromaguera@rm-assessors.cat.