“Ajornament dels impostos. Més facilitats pels autònoms”

El passat 13 de desembre varem publicar un article amb el títol “Primeres mesures fiscals i socials del Govern Rajoy”, en referència al Reial Decret llei 3/2016 del passat 2 de desembre, en el que informàvem que s’havia eliminat la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries a partir del dia 1.1.2017.

Ara ha estat publicada en el web de l’Agència Tributària una instrucció en la que matisa aquells disposició. En conseqüència, la regulació d’ajornaments i fraccionaments queda en la forma següent a partir del dia 1 de gener:

Tal com vàrem informar en aquell article, no es podrà ajornar ni fraccionar els següents deutes tributaris:

 • Retencions i ingressos a compte.
 • Pagament fraccionats a compte de l’Impost de Societats.
 • Liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
 • Tributs repercutits, essent solament ajornables en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. (Cal tenir en compte que dintre d’aquest últim apartat s’haurà d’incloure l’Iva, que fins ara podia ser objecte de fraccionament i/o ajornament. A partir d’ara s’haurà de justificar que les quotes d’iva repercutides no han estat degudament cobrades

La instrucció ara aclareix que els autònoms (Treballadors autònoms i empresaris persones físiques) podran sol·licitar l’ajornament, sigui quin sigui el seu import, del seu IRPF i IVA en les següents circumstàncies, en funció del import global del deute:

 • Si l’import global del deute és igual o inferior a 30.000 euros:
  •  Es podrà concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals.
 • Si l’import global del deute es igual o superior a 30.000 euros:
  •   Es podrà concedir els ajornaments, en funció del tipus de garantia aportada pel deutor, i per un termini màxim de 36 mensualitats.
  • Si els deutes són per IVA, caldrà, a més, acreditar que les quotes d’IVA repercutides no han estat cobrades.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que és una instrucció o nota de l’Agència Tributària sobre la forma d’actuar però que en cap cas s’ha modificat l’indicat RDL 3/2016

assegurances2

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat; o, carlesvilanova@rm-assessors.cat,