blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

“La plusvàlua municipal es pot evitar”

Quan es transmet un immoble els ajuntaments cobren l’anomenada plusvàlua, que és un impost que grava l’increment de valor dels terrenys urbans. L’impost es calcula en funció del valor cadastral del solar i del nombre d’anys que hagi transcorregut entre la data de la transmissió de l’immoble i la de la seva adquisició anterior.

Quan els terrenys anaven pujant sempre de valor, cap problema, però a partir del 2008, amb la crisi del sector immobiliari, es dona sovint el cas que en el moment de transmetre un immoble el seu valor sigui inferior al que tenia en el moment en que es va adquirir, i amb aquest fet es dona la paradoxa de que tot hi haver baixat el valor real del terreny s’hagi de pagar l’impost per què el seu valor “teòric” ha augmentat.

Doncs bé, en aquest cas els tribunals s’estan posicionant en contra dels ajuntaments i venen declarant que no hi haurà obligació de tributar quan es pugui acreditar que no s’ha produït un augment real de valor. És de destacar, en aquest sentit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 22 de maig del 2012, en la que declara el següent: “Parece evidente que la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

En alguns casos caldrà un peritatge per acreditar que no s’ha produït l’increment de valor, però en d’altres podria ser suficient la taxació incorporada a les escriptures d’hipoteca.

Per tal d’evitar riscos el més aconsellable, al nostre entendre, a qui es trobi en aquest cas, és liquidar l’impost amb normalitat i demanar després la devolució de l’import pagat més els interessos de demora. Tot això dins del termini de prescripció de l’impost, que és de quatre anys.

immobiliaria11

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.