“Plusvàlua municipal: Ja es definitiu que no s’ha de pagar l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans quan els terrenys transmesos hagin perdut valor”

El Tribunal Constitucional, en Sentència de l’11 de maig de 2017, ha declarat la inconstitucionalitat dels articles  107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que disposa que la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (l’anomenada “plusvàlua municipal”) es determinarà aplicant al valor del terreny (valor cadastral al moment de la meritació) un percentatge que, al seu torn, és el resultat de multiplicar el coeficient establert per l’Ajuntament pel nombre d’anys de generació de l’increment.

El Tribunal deixa clar que l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana no és, amb caràcter general, contrari a la Constitució Espanyola (CE), en la seva configuració actual. Ho és únicament -conculca el principi de capacitat econòmica, art. 31. 1 de CE- en aquells supòsits en els quals se sotmeten a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, això és, aquelles en què no es produeix un augment del valor del terreny des de l’adquisició fins a la seva transmissió. Cal recordar que el Tribunal Constitucional ja s’havia pronunciat a favor de la inconstitucionalitat en sentit idèntic per als territoris forals de Guipúscoa i Àlaba.

Per tant, aquells subjectes passius  que, durant la tinença hagin tingut una pèrdua del valor del terreny, si van presentar autoliquidació i no s’ha produït la prescripció -quatre anys des que va finalitzar el termini voluntari de pagament- podran recuperar l’impost pagat sol·licitant la rectificació de l’autoliquidació i la devolució d’ingressos indeguts.

Cal destacar que en el mes de novembre del 2019 el Tribunal Constitucional ha estimat la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel jutjat contenciós – administratiu número 32 de Madrid, en el sentit de que aquest impost tampoc s’haurà de pagar  quan la quota resultant sigui més gran que l’increment realment obtingut pel contribuent. Les persones que es trobin en aquest cas podran demanar la devolució de les quotes no prescrites.

immobiliaria11

 

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.