M’ha tocat la Loteria ! Quins impostos he de pagar ?

A partir de la vigència de la Llei estatal 16/2012, de 27 de desembre, es van sotmetre a tributació determinats premis de loteries i apostes que anteriorment estaven exceptuats de gravamen. Destaquem:

Loteries i apostes pels premis de les qual s’ha de tributar a partir de la Llei 16/2012 i abans estaven exceptuats de gravamen:

 • Les organitzades per la Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado. Per tant, els premis de la Loteria Nacional i de les travesses, entre d’altres.
 • Les organitzades pels òrgans i entitats de les comunitats autònomes. Per tant, el premis de La Grossa de Cap d’Any, entre d’altres.
 • Les organitzades per la Cruz Roja i la ONCE.
 • Les organitzades pels organismes i entitats d’estats de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Premis pels quals s’ha de tributar:

 • Premis per import íntegre superior a 2.500 €.
 • L’impost s’exigirà per cada dècim, fracció o cupó de loteria premiat.

Impost i forma de satisfer-lo:

 • En el moment de cobrar el premi l’organisme pagador haurà d’identificar el guanyador del premi practicarà una retenció a compte d’IRPF del 20% de l’import del premi en la part que excedeix-hi dels 2.500 €.
 • Els contribuents per IRPF que hagin suportat la retenció ja no hauran d’incloure el premi en la seva declaració de la renda. No obstant, els que no siguin residents a territori espanyol podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.
 • Els contribuents del Impost sobre Societats que obtinguin un premi subjecte a aquest gravamen  hauran d’incloure l’import del premi entre les rendes del període subjectes al impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

Forma de procedir en el cas que resulti premiat un dècim del que s’ha fet participacions:

 •  S’ha de distribuir els 2.500 € que està exempts, entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació.
 • Qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com beneficiari únic (o com gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.