Les empreses podran deduir la despesa en cistelles i altres regals típics del Nadal ?

En aquesta època de l’any moltes empreses i autònoms, si el seu pressupost els ho permet, tenen un detall nadalenc amb els seus empleats, directius, proveïdors i clients, com són les cistelles i típics regals de Nadal, i sorgeixen les preguntes: Com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l’impost de societats i en l’IRPF? És deduïble l’IVA de les cistelles de Nadal? Opinem el següent:

Obsequis de les empreses al seu al personal:

 • Impost sobre societats:
  • Son deduïbles les despeses que, d’acord amb els usos i costums, s’efectuïn amb el personal de l’empresa. Per tant, entenem que la despesa SI que seria deduïble sempre que no excedís del que seria normal segons aquells usos i costums (es a dir, que la despesa es repeteix-hi en el temps).
  • Per contra, no es poden deduir els obsequis ocasionals tota vegada que la llei de l’impost determina que les quantitats invertides en donatius o liberalitats NO tenen la consideració de despesa deduïble fiscalment.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF):
  • Els obsequis nadalencs que l’empresa faci al seus empleats tenen la consideració de retribució es espècie i la seva valoració s’haurà d’incloure entre els rendiments en espècies satisfetes tant a les declaracions trimestrals (model 111) com en l’anual (model 190).
  • A més, després dels canvis de cotització introduïts el 2014, l’import de la cistella de nadal s’ha d’incloure a la base de cotització a la Seguretat Social.

Obsequis de les empreses a clients, col·laboradors i proveïdors:

 • Impostos sobre societats i IRPF:
  • En la mesura en què es tracti de despeses per relacions públiques amb clients SI que seran fiscalment deduïbles.
  • En la factura d’adquisició dels obsequis hi haurà de constar que es tracta d’un regal personalitzat. Per tant, haurà de dur el logo i/o el nom de l’empresa. .
  • Des de l’1 de gener de 2015, la deducció per despeses a clients o proveïdors està limitada a l’1% de l’import net de la xifra de negoci del període impositiu corresponent.
  • Seguiran sent deduïbles sense límit les despeses derivades del lliurament gratuït de mostres, o els lliuraments relacionats amb els ingressos (per exemple, els obsequis oferts per aconseguir una visita demostrativa dels productes.

IVA:

 • L’IVA no serà deduïble, ja que segons la Llei de l’impost sobre el valor afegit, no podran ser objecte de deducció les quotes suportades dels béns o serveis destinats a clients, assalariats o a terceres persones excloses les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris d’escàs valor i els béns destinats exclusivament a ser objecte de lliurament o cessió d’ús, directament o mitjançant transformació, a títol onerós, que, en un moment posterior a la seva adquisició, es destinessin a atencions a clients, assalariats o terceres persones.
 • Els regals publicitaris lliurats a clients i proveïdors, a l’efecte de deducció de l’IVA, han de portar de forma visible i indeleble el nom de l’empresa i es consideren d’escàs valor quan el valor del lliurat a un mateix destinatari en un any natural no supera els 200 €.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.