Nova declaració informativa referent a la cessió d’habitatges d’ús turístic – MODEL 179.

El Real Decreto 1070/2017, publicat en el BOE del 30.12.2017,  ha introduït un nou article 54.Ter al RD 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desenvolupament de les normes comuns als procediments d’aplicació de tributs.

La finalitat d’aquesta nova obligació informativa  és la prevenció del frau fiscal per les persones o entitats, en particular, les anomenades “plataformes col·laboratives” que es dediquen a la intermediació en la cessió d’us dels habitatges turístics.

D’aquesta forma es tindrà un major control dels propietaris o titulars dels drets d’ús pel que fa als imports a declarar a efectes de l’IRPF o impost de societats.

Els detallem els aspectes més importants:

1.- Obligats: Persones o entitats que prestin el servei d’intermediació, a títol onerós o gratuït, entre cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques detallats al punt 2 següent.

2.- Cessió d’ús turístic: Amb independència del canal de comercialització o promoció i a aquests efectes es considera cessió d’habitatge amb finalitats turístiques la cessió temporal de l’ús de la totalitat o part d’un habitatge moblat i equipat en condicions d’ús immediat ja sigui amb finalitat gratuïta o onerosa.

3.- Queden exclosos, per tant, no s’hauran de declarar al nou model 179:

 • Els arrendaments d’habitatges definits a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, així com els sotsarrendaments parcials d’habitatges de la mateixa norma.
 • Els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica (càmpings, hotels…).
 • El dret d’aprofitament per torn dels immobles.
 • Els següents usos i contractes de l’article 5 de la Llei d’Arrendaments Urbans:
  • Ús d’habitatges que tenen assignats per raó del càrrec que desenvolupen o del servei que realitzen els porters, vigilants, assalariats, treballadors i funcionari.
  • Ús d’habitatges militars regits per la seva legislació específica.
  • Contractes quina finalitat principal sigui l’arrendament del predi per l’aprofitament agrícola, pecuari o forestal tot i que s’inclogui un habitatge-habitació. Aquests contractes estan regits per la normativa d’arrendament rústics.
  • L’ús d’habitatges universitaris, sempre que aquests hagin estat qualificats expressament per la Universitat propietària o responsable dels mateixos, sempre que siguin assignats als alumnes matriculats a la universitat o al seu personal docent.

4.- Dades a subministrar:

 • Identificació del titular de l’habitatge o del dret pel qual es cedeix l’habitatge amb finalitat turística.
 • Identificació de l’immoble cedit amb indicació de la referència cadastral.
 • Identificació de les persones o entitats cessionàries així com els dies d’ocupació amb finalitat turística. A aquests efectes, els titulars de l’habitatge o del dret hauran de conservar una còpia del document d’identificació de les persones beneficiàries del servei.
 • Import rebut pels titulars de l’habitatge o del dret o, si és el cas, indicació del caràcter gratuït.

5.- Entrada en vigor – terminis de presentació – altres dades: A data d’avui, l’Ordre Ministerial que aprova el model 179, la seva entrada en vigor, les dades concretes a incloure, els terminis i formes de presentació està en tramitació.

Ara bé, el projecte de l’ordre estableix que l’entrada en vigor serà al dia següent de la seva publicació al Boe.

Així mateix, estableix que la declaració informativa s’haurà de presentar de forma trimestral i durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural, excepte, els dos primers trimestres de exercici 2018 es podran presentar fins el 31 de desembre del mateix any.

Haurem d’esperar a l’aprovació i publicació definitiva de l’ordre ministerial corresponent per a concretar aquests últims aspectes, però en tot cas, hi ha un increment d’obligacions fiscals per als intermediaris de lloguer d’habitatges turístics i més control per als propietaris.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per coreu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.