NOUS CRITERIS PER A COMPROVAR EL CÀLCUL DE L´IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS.

El tribunal Suprem ha fixat nous criteris per tal de que l´administració pugui comprovar si s’ha calculat correctament l´impost de transmissions patrimonials en la transmissió d’un bé immoble.

L’Impost de Transmissions Patrimonials s´ha de calcular sobre el valor real de mercat d´un immoble. No obstant, la Llei general Tributària (art. 57.1.b) permet que en un procediment de comprovació l’Administració pugui determinar el valor real de l´immoble multiplicant el seu valor cadastral  per un coeficient.

Recentment, el Tribunal Suprem ha tingut la ocasió de pronunciar-se sobre la procedència d’aquest procediment en quatre sentències dictades a conseqüència d’uns recursos de la Junta de Castilla – La Mancha. Les sentencies, que el Tribunal Suprem va dictar amb el vot en contra d’un dels magistrats, conclouen que l’Administració no pot elevar la quota d’impost de Transmissions pagat per un contribuent, aplicant només aquell criteri per ser un mètode massa general a no ser que es complementi amb una comprovació directa de l´Administració sobre el be immoble en concret.

En definitiva, el TS considera que si l’Administració vol elevar el valor de l´immoble ho ha de justificar adequadament i de forma ben motivada atenent al cas concret i no en té prou utilitzant la formula de valor cadastral per un coeficient, donat que la càrrega de la prova de que el valor declarat pel contribuent no s’ajusta al valor de mercat correspon a l’Administració.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.