Es important verificar la xifra de negocis de l’empresa abans no acabi l’any

Quan parlem de la xifra de negocis d’una societat o empresa, no hi ha dubtes que a efectes fiscals té una importància decisiva, ja que si se superen determinats límits es poden modificar les seves obligacions fiscals.

Es considera “xifra de negocis” les vendes habituals de béns i serveis (sense incloure l’IVA i considerant en negatiu les devolucions de vendes, els ràpels i els descomptes atorgats). No s’inclouen, per tant, les vendes d’actius, ni les subvencions per realitzar inversions ni els ingressos financers.

La xifra de negocis suposa, entre d’altres, les següents afectacions:

Impost sobre les activitats econòmiques:

  • Límit de 1.000.000 euros: Si assoleix el milió d’euros de facturació, la seva empresa deixarà d’estar exempta de l’impost sobre activitats econòmiques, per la qual cosa haurà d’assumir el cost que, segons l’activitat desenvolupada, el municipi i la superfície del seu local, determinin les tarifes de l’impost.

 

 Declaracions periòdiques de retencions i IVA:

  •  Si el seu volum d’operacions supera els 6.010.121,04 euros, haurà de presentar autoliquidacions mensuals de retencions i d’IVA. A més, i respecte a aquest últim impost, haurà de complir les obligacions derivades del sistema de subministrament immediat d’informació (per exemple, haurà de subministrar a Hisenda les dades sobre les seves factures emeses en els quatre dies següents a la seva expedició).

 

Impost sobre societats:

  • Si la xifra de negocis de la societat supera els 6.000.000 d’euros haurà de realitzar els pagaments fraccionats segons el sistema de bases (calculant el benefici acumulat, i no segons la quota pagada l’any anterior). I si assoleix els 10.000.000 d’euros ja no podrà aplicar el règim de pimes, règim que inclou diversos incentius no aplicables a les grans empreses.
  • Les entitats amb un import net de la xifra de negocis (INCN) a partir de 20 milions d’euros, en els 12 mesos anteriors al primer exercici a partir del 2018, veuran limitada la compensació de bases imposables negatives, la reversió de determinats crèdits fiscals i les deduccions per doble imposició.

 

IRPF. Estimació directa simplificada:

  • Aquesta es  una modalitat de l’estimació directa, de caràcter voluntari, que s’aplica quan la xifra de negoci pel conjunt de les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent  no superi els 600.000 euros anuals l’any immediat anterior.

 

Retenció fiscal als administradors societaris:

  • Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35%. Aquest percentatge que es redueix al 19% per a les societats amb un import net de la xifra de negocis de l’any anterior inferior a 100.000 euros.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 982 208 258, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat