Qui ha de pagar l’impost de les hipoteques?

En una decisió sense precedents, el ple de la Sala Contenciosa Administrativa  ha donat un gir inesperat i ha canviat la posició del Tribunal Suprem decidint, per una majoria molt ajustada, que es el consumidor i no els bancs qui ha de suportar l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en la constitució de les hipoteques.

Aquesta decisió  contradiu i revoca les tres sentències fermes del passat mes d’octubre dictades per la Sala Tercera en les quals s’establia que eren les entitats financeres i no el client qui havia de pagar l’impost en qüestió.

El govern socialista ha reaccionat i acaba de publicar en el BOE del passat dia 9 de novembre, el Reial Decret Llei 17/2018 que modifica l’article 29 del Text refós de la Llei de l’ITPAJD (RDL 1/1993)  i estableix que Quan es tracti d’escriptures de préstec amb garantia hipotecaria es considerarà subjecte passiu al prestador”. 

Així mateix, al mateix Real Decret Llei, declara exempte de tributar les escriptures de préstec amb garantia hipotecària en les que el prestatari sigui una de les persones o entitats relacionades a la lletra A de l’article 25 de l’esmentada Llei, és a dir, entre d’altres l’Estat i Administracions Públiques, Seguretat social, les entitats sense fins lucratius de l’article 2 de la Llei 49/2002, les caixes d’estalvi i fundacions bancàries per les adquisicions directament destinades a la seva obra social, l’església catòlica i les esglésies amb acords de cooperació, partits polítics amb representació parlamentària, Creu Roja Espanyola i l’Once.

També s’ha anunciat que el govern crearà una autoritat de protecció de clients que assumirà funcions del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per tractar d’evitar que els bancs acabin repercutint l’impost sobre els seus clients a base d’augmentar les comissions.

Aquesta disposició ha entrat en vigor el dia 10 de novembre.

Resumim tot seguit quina es ara la situació:

 • Hipoteques signades fins el dia 9 de novembre, inclòs. L’impost l’haurà de pagar el prestatari, es a dir, el client.
  • No obstant, hem de recordar  que la clàusula d’imposició de despeses incorporada a les escriptures d’hipoteca continua sent nul·la, tal com ha declarat el Tribunal Suprem en sentències que no han estat modificades i, per tant, el consumidor podrà reclamar les despeses de notaria, registre, gestoria i taxació que li varen obligar a pagar quan va signar l’escriptura, més els interessos legals corresponents.
  • Els clients també poden acudir als jutjats d’instrucció sota l’argument que el banc els va imposar el pagament de la taxa dins d’una clàusula abusiva en la qual es va determinar que el prestatari havia de fer-se càrrec de totes les despeses de la hipoteca. Tot i que el Tribunal Suprem ha canviat la jurisprudència, seguir-la no és una obligació dels jutges que poden determinar que la clàusula és abusiva i exigir la devolució dels diners.
  • Recomanem mantenir la vigilància per que es probable que les organitzacions de consumidors acudeixin a la justícia europea i aquesta determini finalment que s’ha de retornar als consumidors l’impost pagat. 

    

    

 • Hipoteques que es signi a partir del dia 10 de novembre, inclòs: L’impost l’haurà de pagar el prestador, es a dir, el banc.
  • En el cas que el banc hagués retingut al seu client la quantitat necessària per fer front a l’impost, l’haurà de retornar al seu client.
  • En el cas que el banc intenti augmentar les comissions o el tipus d’interès negociats per fer front a l’impost, el client ho podrà denunciar a l’autoritat de protecció que es crearà.

Som assessors fiscals i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat