Qui ha de pagar l’impost de les hipoteques ? Seguim !

El passat dia 13 varem informar que el govern central havia publicat el Decret Llei 17/2018, segons el qual quedava clar que a partir del dia 10 de desembre inclòs era el banc o entitat prestatària i no el client qui havia de pagar l’Impost sobre els actes jurídics documentats que grava les escriptures d’hipoteca. Impost que a Catalunya es del 1,5% sobre el capital garantit per la hipoteca.

Com sigui que es tracta d’un impost cedit a la Generalitat, en coherència amb la disposició anterior, el govern català va publicar ahir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 6/2018, de 13 de novembre, segons el qual i amb efectes des del dia 16 de novembre, queden suprimits els següents gravàmens sobre els actes jurídics documentats:

  • Habitatges protegits:
    • El gravamen del 0,1%, en el cas d’adquisició d’habitatges declarats protegits
    • El gravamen del 0,1% en el cas de préstecs hipotecaris per adquirir habitatges protegits.
  • Menors de 32 anys o discapacitats:
    • El gravamen del 0,5%, en el cas de constitució i la modificació de préstecs hipotecaris atorgats a favor de contribuents de 32 anys o menys o amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, per a l’adquisició de llur habitatge habitual, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques no excedeixi de 30.000 euros.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat al nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.