Durant el mes de febrer s’haurà de presentar el model 347 de declaració d’operacions amb tercers.

El pròxim dia 28 de febrer de 2019 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2018. Destaquem el següent:

Operacions que s’ha d’incloure en la declaració:

  • S’ha de declarar les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs).

 

Operacions que no s’ha d’incloure a la declaració:

  • Les operacions de les quals Hisenda ja en tingui informació com es el cas dels que estiguin subjectes a retenció a compte del IRPF. Per exemple, els honoraris satisfets a professionals i els arrendaments.
  • Els subministraments d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances.

 

Empreses o entitats obligades a presentar la declaració:

  • Les persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats empresarials o professionals.
  • Les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn.

 

Empreses o entitats que no estan obligades a presentar la declaració:

  •  Els subjectes passius inscrits en el REDEME (sistema de registres electrònics que comporta la devolució mensual de l’IVA)
  • Els subjectes passius que utilitzin l’SII (subministrament immediat d’informació).

 

Observacions: Es important que tant la part que presta el subministrament o el servei com la que els rep presentin la declaració amb quanties idèntiques per tal d’evitar requeriments i sancions.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.