Publicada l’Ordre que modifica la gestió dels llibres registres en l’IRPF dels empresaris i professionals a partir de l’exercici 2020

En el BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre HAC/773/2019 que actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l’IRPF, substituint la normativa anterior, per adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l’IRPF.

Recordem els contribuents que ja actualment venen obligats a dur llibres de registre:

 • Empresaris en regim d’estimació directa simplificada, o en règim d’estimació directa ordinària si l’activitat desenvolupada no té caràcter mercantil en quin cas no venen obligats a dur comptabilitat:

  • Llibre registre de vendes i ingressos.
  • Llibre registre de compres i despeses.
  • Llibre registre de bens d’inversió.
 • Professionals en regim d’estimació directa, ordinària o simplificada:
  • Llibre registre d’ingressos.
  • Llibre registre de despeses.
  • Llibre registre de bens d’inversió.
  • Llibre registre de provisions de fons i suplerts.
 • Contribuents en regim d’estimació objectiva:
  • Llibre registre de bens d’inversió, sols en el cas que es vulguin deduir amortitzacions.
  • Llibre de registre de vendes o ingressos, sols en el cas que el rendiment net es determini tenint en compte el volum d’operacions. En aquest llibre també s’hauran de fer constar, si és el cas, les subvencions, corrents i de capital, i les indemnitzacions.
 • Entitats en règim d’atribució de rendes, que desenvolupin activitats econòmiques:
  • Hauran de portar llibres obligatoris d’acord amb l’activitat desenvolupada i el règim de determinació del rendiment net de la mateixa.

 

Destaquem les principals novetats per a l’exercici 2020 i següents:

 • En les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses també hi haurà de constar el DNI o NIF de l’altra part (el client o proveïdor).
 • Els llibres registres regulats en aquesta Ordre podran ser utilitzats a l’efecte de l’IVA, sempre que s’ajustin als requisits que s’estableixen en el Reglament de l’impost sobre el valor afegit.
 • En cas que es realitzin varies activitats s’hauràn de portar llibres independents per cada activitat.
 • L’Agència Tributària publicarà al seu web un format tipus de llibres registres.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.