IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES.

Ha entrat en vigor el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

Aquest impost el va aprovar el Parlament de Catalunya i el Govern de Madrid el va impugnar davant el Tribunal Constitucional que finalment ha donat la raó al govern català i ha declarat que l’impost es constitucional.

La conseqüència de tot això es que abans del dia 30 de l’actual mes de novembre caldrà declarar i pagar l’impost dels exercicis endarrerits, 2017, 2018 i 2019.

Resumim, els aspectes que considerem més importants:

Finalitat de l’impost: Gravar els bens i drets i, en definitiva, els actius no productius que vagin a nom d’una persona jurídica però que no siguin necessaris per la seva activitat.

Àmbit territorial de l’impost: Els bens o els drets han d’estar situats a Catalunya. Es a dir:

 • Una persona jurídica catalana que tingui actius no productius fora de Catalunya, NO haurà de declarar.
 • Una persona jurídica domiciliada fora de Catalunya que tingui els actius productius a Catalunya, SI que haurà de declarar.

 

Persones obligades a declarar:

 • Hauran de declarar les societats, entitats i altres persones jurídiques que siguin titulars dels bens o dels drets.
 • Queden excloses les fundacions, organitzacions i entitats sense afany de lucre, sempre que destinin els actius de forma exclusiva a les finalitats que li són pròpies i no lucratives.

 

Quins son els actius no productius que estan afectes a l’impost ? 

 • Els Immobles.
 • Els vehicles a motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls.
 • Embarcacions de lleure.
 • Les aeronaus.
 • Els objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric (actualment 2.404,04€).
 • Les joies.

 

En quins casos s’haurà de declarar aquests actius no productius ?

 • Quan estiguin cedits de forma gratuïta o a preu inferior de mercat als propietaris, socis, partícips o persones vinculades del subjecte passiu que els destinen a l’ús propi, excepte que constitueixi rendiment en espècie, es a dir, que serveixin per retribuir el treball d’aquelles persones en favor de la persona jurídica.
 • O quan no estiguin afectes a l’activitat econòmica de la persona jurídica.

 

Termini de presentació de les declaracions:

 • L’impost es merita el dia 1 de gener de cada any i el termini d’ingrés finalitza el dia 30 de juny del mateix any.
 • Atenció: per als exercicis 2017-2018-2019 s’haurà de presentar i ingressar abans del proper dia 30 de novembre.

 

Forma de presentació de les declaracions: Les declaracions s’hauran de presentar per via telemàtica, utilitzant el model 540.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat al nostre assessor: carlesvilanova@rm-assessors.cat.