Novetats en els llibres registre fiscals. Exercici 2020

Recordem que a partir de l’actual exercici 2020 han entrat en vigor les modificacions en les anotacions dels llibres de registre degut a  l’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny. Destaquem el següent:

Hi ha de constar el NIF: Serà l’obligació d’incloure el NIF de l’altra part contractant tant en els llibres de vendes i ingressos com en el de compres i despeses.

Hi ha de figurar la data: És obligatori deixar constància de la data de l’operació en cas que sigui diferent a la data d’emissió o rebuda de la factura.

Assentament resum de factures simplificades: En les activitats que es permet factures simplificades (petit comerç, bars etc.) sols s’haurà de fer un assentament resum diari (adaptat als requisits que indica la norma que estem comentant) ja que no s’està obligat a identificar a cadascun dels destinataris. No obstant, cal recordar que el destinatari té dret a exigir una factura completa, en quin cas si que la factura emesa s’haurà de registrar de forma individualitzada.

Retenció a compte d’IRPF, si s’escau:

  • Registre de vendes i ingressos: També s’haurà d’anotar l’import de la retenció.
  • Registre de compres i despeses: S’haurà d’anotar el preu total, el concepte de la despesa deduïble i, si escau, informació sobre la retenció.

 

Termini per a practicar les anotacions:

  • Factures emeses:
    • Operacions que no requereixen factura: 7 dies.
    • Resta d’operacions: Abans no venci el termini de presentació dels corresponents pagaments a compte de l’IRPF.
  • Factures rebudes: Dins del període impositiu en el qual les dedueixi.

 

Rectificacions per error o omissió: Es podrà fer en el moment de detectar l’error realitzant una anotació que permeti reajustar les anotacions en el període trimestral de liquidació.

 

Activitats en regim d’estimació objectiva o mòduls: Aquestes novetats noves seran aplicables a les empreses en regim d’estimació objectiva o mòduls, en els casos següents:

  • En el llibre registre de bens d’inversió en el cas que l’empresa es vulgui deduir les amortitzacions.
  • En el llibre de registre de vendes o ingressos, quan es tracti d’activitats agrícoles o ramaderes en que la quota de l’impost s’estableix en funció dels ingressos. En tal tal també caldrà registrar les subvencions corrents i de capital.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.