Coronavirus (8). Prohibició de treballar en activitats no essencials. No es permet acomiadar i altres mesures complementàries en l’àmbit laboral.

Entre els dia 30 de març i 9 d’abril, es prohibeix anar a treballar en activitats no essencials. Permís retribuït recuperable: (Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, BOE 29/3):

 • Prohibició d’anar a treballar entre els dies 30 de març i 9 d’abril: Els treballadors assalariats no podran anar a treballar entre els dies 30 de març i 9 d’abril. L’empresa els hi haurà de pagar la mateixa retribució que si haguessin treballat i els treballadors, d’acord amb l’empresa, hauran de recuperar les hores no treballades abans del 31 de desembre.
 • Excepció el dia 30 de març: Excepcionalment, es permetrà el treball el dia 30 de març en cas que l’empresa no pugui interrompre l’activitat de forma immediata.
 • Treballadors afectats: Aquesta disposició afecta a tots els treballadors per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i que la seva activitat no hagi estat paralitzada fins ara com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma. Queden exclosos d’aquesta disposició els següents treballadors:
  • Els qui prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei. La llista de sectors qualificats com essencials figura en l’annex de a disposició que comentem i hi podeu accedir clicant aquí.
  • Els qui prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en l’annex a que ens hem referit anteriorment.
  • Els contractats per aquelles empreses que hagin demanat, estiguin aplicant o els hi sigui autoritzat un ERTE que aprovi la suspensió dels contractes de treball.
  • Els qui que es trobin de baixa per incapacitat temporal o el contracte de treball estigui suspès per altres causes legalment previstes.
  • Els qui puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

 

Mesures complementàries a l’àmbit laboral relacionades amb el coronavirus (Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, BOE 28/3):

 • No es permet acomiadar: No es permet a les empreses que acomiadin treballadors pel mateixos motius que en canvi permeten suspendre contractes o reduir jornada per causa del coronavirus.
 • Serveis essencials: Es considera serveis essencials i, per tant, hauran de mantenir la seva activitat, els establiments sanitaris que determini el Ministeri de Sanitat i els centres socials de persones majors, dependents o discapacitades.
 • Gestió de l’atur: Les empreses seran les encarregades de gestionar la prestació d’atur dels seus treballadors afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes relacionades amb el coronavirus. (Arts. 22 i 23 del DRL 8/2020)
 • Interrupció dels contractes temporals: La suspensió dels contractes temporals (inclòs els formatius, de relleu i d’interinitat) per causes relacionades amb el coronavirus (Arts. 22 i 23 del DRL 8/2020), suposarà la interrupció del còmput de la durada d’aquests contractes.
 • Limitació de la durada dels ERTE por força major derivada del coronavirus: La seva durada coincidirà amb la durada de l’estat d’alarma i de les seves possibles pròrrogues, i no es podrà prorrogar un cop finalitzada la alarma.
 • Concessió dels ERTE per silenci: Els ERTE per força major quedaran aprovats per silenci administratiu si no recau resolució expressa en el termini de 5 dies des de la sol·licitud.
 • Data d’efectes de la prestació d’atur:
  • En cas de força major, des de la data del fet causant (normalment, des de la data en que es va declarar l’estat d’alarma).
  • En cas de causes econòmiques, organitzatives i productives, des de la data en que l’empresa comuniqui la decisió adoptada a l’autoritat laboral.

La nostra activitat es essencial i seguim al vostre costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.