Novetats fiscals en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021

Amb data 31 de desembre de 2020, s’ha publicat al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, que incrementa l’impost sobre societats per a grans grups empresarials, incrementa en tres punts l’IRPF de la quota a la base de l’estalvi a partir de 200.000 euros i en dos punts l’escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls).

 

Us informem que en el  BOE de 31 de desembre de 2020 s’ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 (d’ara endavant LPGE 2021). En la Llei, que va entrar en vigor el passar dia 1 de gener, s’inclouen nombroses mesures tributàries relacionades amb diversos impostos, de les que a continuació destacarem les següents:

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF):

Tarifa de l’impost:

 • S’afegeix un tram en l’escala general de l’impost per a a ingressos superiors a 300.000 € pujant 2 punts percentuals. Sumant la tarifa autonòmica vigent a Catalunya, la quota total en aquest tram es del 50% de la base imposable.
 • Pel rendiments del treball, s’incrementa el tipus de retenció màxim del 45% al 47%.
 • S’afegeix un tram a l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26%.

 

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social:

 • Límit d’aportació a plans de pensions i plans de previsió assegurats: L’import màxim que es permet aportar amb dret a desgravació, baixa fins a 2.000 € anuals, en lloc dels 8.000 € anuals que fins ara es permetia aportar.
 • Límit d’aportacions a plans de pensions i a plans de previsió assegurats del cònjuge: Es redueix de 2.500 a 1.000 euros el límit anual màxim d’aportacions amb dret a reduccions que es permet aportar a favor del cònjuge quan aquest no obtingui rendiments del treball ni d’activitats econòmiques per import superior als 8.000 €.
 • Límit de contribucions empresarials a plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social: L’import màxim que es permet aportar amb dret a desgravació puja fins els 10.000 € anuals , en lloc dels 2.000 € que fins ara es permetia aportar. Els empresaris individuals podran aportar a plans i assegurances dels quals a la vegada siguin prenedor i assegurat.
 • Límit de reduccions per aportacions a primes d’assegurances de dependència severa i de gran dependència: Es redueix de 8.000 a 2.000 euros el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència a favor d’un mateix contribuent, incloses les del contribuent.

 

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”): Es prorroga per a l’exercici 2021 els límits actuals fins els quals es permet tributar en el sistema de mòduls segueixen fixats en els següents imports (si l’activitat s’ha iniciat a l’exercici anterior el volum d’ingressos s’elevarà a l’any):
 • Volum de rendiments íntegres obtinguts l’exercici anterior: 250.000 € per al conjunt d’activitats econòmiques (excepte agrícoles i ramaderes). Es computaran la totalitat de les operacions encara que no hi hagi obligació d’emetre factura. Les operacions a les que hi hagi obligació d’emetre factura i el destinatari sigui empresari o professional el límit serà de 125.000 €.
 • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 €.
 • Volum de compres de bens i serveis en l’exercici anterior: 250.000 €

 

Impost sobre el Patrimoni:
 • Restabliment de l’impost: S’ha restablert l’impost per temps indefinit. Fins ara s’anava prorrogant any a any i ara ja no caldrà.
 • Increment de la quota a patrimonis elevats: El gravamen per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 euros,  passa del 2,5% al 3,5%.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA):
 • Begudes refrescants:  S’incrementa al 21% (anteriorment 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.
 • Règim simplificat: Igual com passa en el sistema de mòduls per IRPF, es prorroga per a l’exercici 2021 els límits actuals fins els quals es permet tributar en el sistema de mòduls segueixen fixats en els següents imports(si l’activitat s’ha iniciat a l’exercici anterior el volum d’ingressos s’elevarà a l’any):
  • Volum de rendiments íntegres obtinguts l’exercici anterior: 250.000 € per al conjunt d’activitats econòmiques (excepte agrícoles i ramaderes). Es computaran la totalitat de les operacions encara que no hi hagi obligació d’emetre factura. Les operacions a les que hi hagi obligació d’emetre factura i el destinatari sigui empresari o professional el límit serà de 125.000 €.Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 €.
  • Volum de compres de bens i serveis en l’exercici anterior: 250.000 €

 

 Impost sobre hidrocarburs:
 • Tipus impositius generals del gasoil per a ús general i del biodièsel per a ús com a carburant: s’eleva de 307 a 345 € el tipus general tant dels gasoils per a ús general com del biodièsel per a ús com a carburant.
 • Devolució parcial pel gasoil d’ús professional: es modifica el tipus de la devolució, que expressat en euros serà el resultat de sumar l’import positiu resultant de restar la quantitat de 306 euros del tipus general (345 €) i l’import positiu resultant de restar la quantitat de 24 euros del tipus especial (72 €), vigents en el moment de generar-se el dret a la devolució.

 

Interès legal dels diners, interès de demora i IPREM:
 • Interès legal dels diners: Queda fixat en un 3%, com a l’any anterior.
 • Interès de demora: Queda fixat en un 3,75%, com a l’any anterior.
 • Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM):
  • Diari, 18,83 €; mensual, 564,90 €; anual, 6.778,80 €,
  • Quan es refereix-hi al salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual: 7.908,60 €. En cas que la referència sigui al SMI excloses pagues extres, la quantia serà de 6.778,80 €.

 

Altres disposicions de caràcter fiscal incloses en la Llei de Pressupostos pel 2021:
 • Impost de Societats: Hi ha modificacions que afecten bàsicament a les grans empreses i a les normes comuns aplicables a les deduccions per inversions.
 • Impost sobre la renda de no residents: Hi ha modificacions que afecten bàsicament a l’exempció d’interessos i de guanys de capital de residents a l’Espai Econòmic Europeu.
 • Impost sobre l’electricitat: S’introdueixen dues noves exempcions.
 • Impost sobre les primes d’assegurances: La tributació passa del 6 al 8%.
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE): Hi ha algunes modificacions en la tarifa que afecten bàsicament a la comercialització d’energia elèctrica i a les grans superfícies.
 • Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals per esdeveniments d’interès públic: Es relaciona tots els esdeveniments quina col·laboració pot donar lloc a avantatges fiscals.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.