Mesures urgents per impulsar la rehabilitació d’habitatges

Noves deduccions en l’IRPF del 20, 40 o 60% per a l’execució d’obres de rehabilitació en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica. S’exclou de tributació determinades subvencions i ajuts a la rehabilitació.

El passat dia 6 d’octubre va entrar en vigor el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar la rehabilitació d’edificacions en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Destaquem el següent:

S’aproven tres noves deduccions temporals en l’IRPF:

1. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 7 % la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual.

Requisits:

 • Percentatge de deducció: 20 % de les quantitats satisfetes per obres realitzades en el període d’aplicació.
 • Límit màxim: 5.000 euros per habitatge.
 • Període d’aplicació: des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023.
 • Persones que s’hi poden acollir: persones físiques que acompleixin actuacions de rehabilitació i millora en les quals s’obtingui una reducció d’almenys un 7 % en la demanda de calefacció i refrigeració, segons certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, que haurà de ser expedit abans de l’1 de gener de 2023.
2. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 30 % el consumo d’energia primària no renovable, o que millorin la qualificació energètica assolint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.

Requisits:

 • Percentatge de deducció: 40 % de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el període d’aplicació.
 • Límit màxim: 7.500 euros per habitatge.
 • Període d’aplicació: des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023.
 • Persones que s’hi poden acollir: persones físiques que acompleixin actuacions de rehabilitació o millora en les quals es redueixi almenys un 30 % del consum d’energia primària no renovable, acreditable a través del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. El certificat d’eficiència energètica haurà de ser expedit abans de l’1 de gener de 2023.
3. Deducció per actuacions que redueixin un 30 % el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació assolint les lletres «A» o «B» en edificis d’ús predominant residencial.

Requisits:

 • Percentatge de deducció: 60 % de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el període d’aplicació.
 • Límit màxim: 15.000 euros per habitatge.
 • Període d’aplicació: des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: s’ha de tractar d’actuacions de millora que afectin el conjunt de l’edifici.
 • Persones que s’hi poden acollir: persones físiques hagin executat obres de millora o rehabilitació en l’edifici per les quals s’obtingui una reducció d’almenys un 30 % del consum d’energia primària no renovable, acreditable a través del certificat d’eficiència energètica de l’edifici, o millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

Habilitació reglamentària per al subministrament d’informació

Les comunitats autònomes estan obligades a subministrar informació respecte dels certificats d’eficiència energètica registrats i les resolucions definitives d’ajut que hagin estat concedides per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, juntament amb la relació de números de referència cadastrals als quals es refereixin.

No integració en la base imposable de l’IRPF de determinats ajuts

No s’integraran en la base imposable de l’IRPF en l’exercici 2021 i següents els ajuts concedits en virtut dels diferents programes establerts en els següents reials decrets:

 • Reial decret 691/2021, de 3 d’agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes.
 • Reial decret 737/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula el programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa dels ajuts d’aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.
 • Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.