Queda sense efecte la antiga plusvàlua municipal. Aprovat el nou impost que la substitueix.

El Servei de premsa del Tribunal Constitucional ha donat a conèixer el contingut de la sentència del 26 d’octubre del 2021 que en la pràctica deixa sense efecte l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans, es a dir, l’anomenada plusvàlua municipal. La sentència anul·la preceptes de la llei reguladora de l’impost que son bàsics per poder-lo liquidar, però aquesta anul·lació no afecta les liquidacions anteriors a la sentència que no haguessin estat impugnades.
Per altra banda el Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial decret llei en el que aprova la nova regulació que regirà a partir del dia següent a la seva publicació en el BOE (que es preveu per demà)

Transmissions d’immobles fins a data d’avui, 8 de novembre del 2021, que tinguin l’impost pendent de liquidar

La sentència ha anul·lat els articles 107.1 segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del Text Refòs de la Llei reguladora d’hisendes locals (LGHL).

Com sigui que l’article 9.3 de la Constitució espanyola estableix el principi de irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables, entenem que encara que demà entrés en vigor una nova regulació quedarien sense gravar les transmissions que no haguessin estat liquidades anteriorment.

Les liquidacions fermes anteriors a la sentència no s’anul·laran i l’impost s’haurà de pagar

La sentència diu el següent: “B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este
impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha
“.

Per tant, d’acord amb la sentència que comentem, la declaració de nul·litat tant sols beneficiarà als contribuents que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

  • Transmissions produïdes entre els dies 26 de setembre del 2021 i la data en que entri en vigor una nova llei, donat que en haver estat anul·lats els preceptes de la llei anterior els ajuntaments no podran practicar aquestes liquidacions. En el cas de transmissions per causa de mort, els adquirents es beneficiarien quan s’hagués produït la defunció a partir del 26 d’abril del 2021.
  • Liquidacions produïdes en transmissions anteriors al 26 de setembre del 2021, que estiguin en revisió administrativa o judicial en curs (que encara no hi hagi resolució o que s’estigui dintre el termini per recórrer-la).

Liquidacions ja practicades i autoliquidacions que en la data de la sentència estaven dintre el termini de recurs.

La sentència no aclareix que passarà amb aquestes liquidacions, però entenem que en no ser fermes podran ser impugnades i l’impost no s’haurà de pagar. En el cas que l’impost s’hagués auto-liquidat, entenem que el contribuent també podrà demanar la rectificació de l’autoliquidació per recuperar l’import pagat.

Liquidacions i autoliquidacions ja fermes practicades a l’empara de les disposicions anul·lades

No es pot descartar fer una reclamació patrimonial a l’Estat pel perjudici causat al contribuent al que s’ha obligat a pagar un impost per unes disposicions que després han estat declarades inconstitucionals. El termini per exercitar aquesta acció seria de un any a partir de la data en que es publiqui aquesta sentència del Tribunal Constitucional i afectaria les transmissions que s’haguessin produït en els cinc anys anterior.

Aquesta acció no es fàcil que prosperi però es pot estudiar quan l’import de la liquidació ho justifiqui.

Transmissions d’immobles, posterior al 9 de novembre del 2021

En el Consell de Ministres d’avui, 8 de novembre s’ha aprovat un Real Decreto Ley que adapta el Text Refòs de la Llei reguladora d’hisendes locals a la sentència del Tribunal Constitucional. Pel que sembla, demà es publicarà en el BOE i entrarà en vigor el dia següent. Quan es publiqui el text el comentarem però de moment podem avançar que es confirma que no tindrà efectes retroactius i que, per tant, sols es podrà aplicar a les transmissions posteriors a la seva publicació en el BOE i que el contribuent podrà optar per liquidar l’impost en base a valors cadastrals multiplicats pels coeficient que aprovi cada ajuntament o en base a valors reals.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.