Mesures fiscals de la Generalitat de Catalunya per el 2022

El DOG del passat 31 de desembre va publicar la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, de la que destaquem les següents mesures fiscals:

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Concepte d’actius no productius: S’aclareix el concepte d’actius no productius que es defineixen com els actius cedits gratuïtament o per sota el seu preu de mercat als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, per que el destinin totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat. En el cas que el bé s’utilitzi parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.

Concepte d’actius productius: Per contra, es considera actius productius i no subjectes a l’impost, el actius arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i que es destinen a l’exercici d’una activitat econòmica.

Actius de recent adquisició o afectació: Es considera que un actiu és no productiu i que, per tant, resta subjecte a l’impost si passats dos anys des de la seva adquisició o desafectació, no ha estat efectivament afectat a l’activitat del subjecte passiu, llevat de prova en contra o de prova de causa de força major. En el cas dels béns immobles, el termini és de cinc anys.

Actius destinats a l’arrendament d’immobles sense ser-ne l’activitat principal: Quan el subjecte passiu realitzi l’activitat d’arrendament d’immobles sense ser-ne l’activitat principal, aquesta es considera activitat econòmica malgrat que no es compleixi el requisit de persona contractada
sempre que s’acrediti la ineficiència econòmica del compliment d’aquest requisit.

Societats inactives: També són subjectes passius de l’impost les persones jurídiques i entitats quan romanguin en situació d’inactivitat, llevat que es trobin en procés de liquidació i dissolució.

Impost sobre els habitatges buits

Subjectes passius de l’impost: A més de les persones jurídiques, es considera subjecte passiu de l’impost a les persones físiques que tenen la condició de grans tenidors.

Concepte de gran tenidor: A l’efecte d’aquest impost, es considera gran tenidor la persona física que és titular d’un dret de propietat, d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge, de més de quinze habitatges.

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Vehicles que estan subjectes a l’impost: Es considera vehicles aptes per circular per les vies públiques i que, per tant, queden subjectes a l’impost, els que no hagin estat donats de baixa de manera definitiva o temporal i els proveïts de permisos temporals.

Impost sobre successions i donacions 

Ajornament excepcional de l’impost: Fins el 31 de desembre del 2022, s’amplia a dos anys el termini màxim en que es podrà ajornar el pagament de l’impost en el cas que en l’inventari de l’herència no hi hagi prou diners en efectiu o bens suficients i fàcilment realitzables per a poder-lo pagar.

Acolliment: Als efectes de l’Impost sobre successions i donacions, la relació entre les persones acollides i acollidores s’equipara a la relació entre fills i ascendents.

Impost sobre la renda de les persones físiques

Deducció autonòmica pel naixement o adopció d’un fill: 150 euros per progenitor i 300 euros en cas de família monoparental.

Deducció autonòmica pel lloguer de l’habitatge habitual: El 10%, fins a un màxim 600 euros anuals en el cas de famílies nombroses o monoparentals que compleixin els requisits.

Tarifa de l’impost: Es modifica l’escala autonòmica de forma que baixa la pressió fiscal ens trams baixos i augmenta en la resta. La mesura beneficia aproximadament a un 80% dels contribuents però penalitza a la resta.


Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.