En quin moment haig de repercutir l’IVA?

Amb caràcter general, en els lliuraments de béns l’IVA s’ha de repercutir (es merita) quan el bé es posa a la disposició del client. En les prestacions de serveis l’IVA s’ha de repercutir (es merita) una vegada finalitzada la prestació del servei.

Unes de les claus més importants de l’IVA és la seva meritació, ja que és el moment en què s’entén efectuada l’operació subjecta a l’impost i en el que s’ha de repercutir l’IVA. Per tant, es el moment d’emetre la factura i preveure l’ingrés de l’IVA en el període corresponent.

A continuació, presentem informació sobre quan s’ha de repercutir l’IVA i com es determina aquest procés:

Què és la meritació de l’IVA?

La meritació de l’IVA és el moment en què es considera que una operació subjecta a l’impost s’ha fet. En aquest moment neix la obligació de repercutir l’IVA. És important tenir en compte que la meritació de l’IVA no sempre coincideix amb el moment del pagament. En moltes ocasions, l’impost es merita en el moment en què es lliura un bé o es completa un servei, independentment de quan s’efectuï el cobrament.

El moment de la meritació es molt important,  ja que és quan s’ha d’emetre la factura repercutint l’iva.

 Meritació en lliuraments de béns i prestacions de serveis

 1. Lliuraments de béns: l’IVA es merita quan el bé es posa a la disposició del client.
 2. Prestacions de serveis:  l’IVA es merita una vegada que es completa la prestació del servei.
 3. Execucions d’obra: la meritació en aquest cas depèn de qui sigui el destinatari:
  1. Si l’obra es realitza per a un altre empresari, l’IVA es merita quan els béns es lliuren al client.
  2. Si el destinatari és una administració pública, la meritació es produeix quan es rep l’obra.
 4. Comissions de venda quan el comissionista actua en nom propi: l’IVA es merita quan el comissionista lliura els béns al client.
 5. Autoconsum: l’IVA es merita en les operacions d’autoconsum quan s’executen.
 6. Operacions de tracte successiu (arrendaments o subministraments continuats): la meritació es produeix quan s’exigeix el pagament de cada part del preu.

Meritació en adquisicions intracomunitàries i importacions

 1. Adquisicions intracomunitàries (dins la Unió Europea):  l’IVA es merita quan s’inicia l’expedició o el transport dels béns cap a l’adquirent. Si s’emet una factura abans d’aquesta data, la meritació es produeix en la data de la factura.
 2. Importacions: la meritació de l’IVA s’esdevé en el moment en què es reporten els drets d’importació segons les normatives duaneres.

Alguns exemples

 1. Venda electrònica: La meritació de l’IVA en aquesta operació serà en el moment en què la botiga lliuri el producte al client, fins i tot si el client paga en línia i rep la factura immediatament.
 2. Serveis de consultoria: Si una empresa de consultoria presta serveis d’assessorament durant un temps determinat a una altra empresa la meritació de l’IVA es produirà en finalitzar el temps d’assessorament, es a dir, quan es completi la prestació del servei. L’empresa de consultoria haurà d’emetre la factura corresponent en aquest moment.
 3. Construcció d’una casa:
  1.  Si el client és una empresa, l’IVA es merita quan es lliuren les claus de la casa.
  2. Si el client és un particular, l’IVA es merita en el moment de la finalització de la construcció.
 4. Venda de productes en consigna o dipòsit: Suposem que una botiga de roba envia els seus productes a una altra botiga per a vendre en consigna o dipòsit. La meritació de l’IVA es produeix en el moment en què el comprador final adquireixi la roba de la botiga on es troben els productes. El venedor de la botiga en consigna ha de repercutir l’IVA en aquest moment.
 5. Arrendament de locals comercials:
  1. Pagaments periòdics: La meritació de l’IVA es produeix a mesura que es vagin pagant els lloguers amb independència de la durada de l’arrendament.
  2. Quan no s’hagués pactat el preu, quan no s’hagués determinat el moment de pagament, o quan el pagament s’hagués establert per períodes superiors a un any: La meritació es produirà el 31 de desembre de cada any per la part proporcional del període transcorregut des de l’inici de la operació o des de l’anterior meritació.
 6. Importació d’equips de tecnologia: Quan una empresa importa equips de tecnologia des d’un altre país, la meritació de l’IVA succeirà quan es realitzi el procés d’importació. Això generalment es relaciona amb el moment en què es presenta la declaració duanera i s’accepta en la duana.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.