Compensacions als propietaris afectats per la suspensió de desnonaments a causa del Covid.

El passat 10 de juny va entrar en vigor el Reial Decret 401/2021, de 8 de juny, que aprova les mesures per compensar als arrendadors d’habitatges afectats per la suspensió dels desnonaments i llançament d’arrendataris que tinguin la condició de persones vulnerables

Reproduïm la informació obtinguda del Col·legi d’Agents de la propietat immobiliària de Girona:

Objectius:

 L’objectiu d’aquest Reial decret és establir les mesures necessàries per compensar a aquells arrendadors o propietaris d’habitatges que hagin estat afectats per la suspensió generalitzada de procediments de desnonament i/o llançament que protegeixen les persones vulnerables i establir-ne el procediment per a la presentació, tramitació i resolució de les resolucions de compensacions.

Procediment i requisits

 • Sol·licitud a instància de part, dirigida a l’òrgan competent en matèria d’habitatge de la Comunitat Autònoma que a Catalunya pertoca a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Data màxima de presentació: 9 setembre 2021.
 • Documentació que cal acompanyar a la sol·licitud. Una exposició raonada i justificada de la compensació prenent com a criteris:
  • El valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge en l’entorn on es trobi l’habitatge, determinat a partir de l’Índex de Referència o altres referències objectives del mercat d’arrendaments. Si el valor resultés superior a la renda que es venia cobrant, la compensació serà aquesta renda no cobrada.
  • Les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assumit l’arrendador o propietari.
  • En els supòsits de suspensió del llançament, el propietari haurà d’acreditar el prejudici econòmic que li ha ocasionat al trobar-se l’habitatge ofertat en venda o arrendament amb anterioritat a l’entrada a l’immoble.

Tramitació

 • Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els professionals que requereixen per la seva activitat col·legiació obligatòria han de presentar la sol·licitud i la resta de tràmits del procediment per mitjans electrònics.
 • Les persones físiques poden presentar la sol·licitud per mitjans No electrònics.

Resolució

 • El termini per resoldre i notificar la resolució a l’interessat és de 3 mesos.
 • Excepcionalment, es pot ampliar per 3 mesos més si l’òrgan competent ho acorda de forma motivada.
 • En cas de silenci durant aquests terminis, l’interessat podrà entendre per estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Som agents immobiliaris, API i Administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.