blog 4 assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

“Que s’ha de fer per eliminar informació personal publicada a Internet ?”

Cada vegada es més freqüent l’ús de les xarxes socials (Facebook, WhatsApp…) per penjar-hi fotos, vídeos o altra informació personal i en algunes ocasions aquesta informació pot ser capturada per tercers que en facin un ús indegut. En aquest cas la persona que vegi compromesa la seva imatge  podrà exercitar el dret a que siguin cancel·lades o retirades les imatges en qüestió seguint un procediment del que destaquem el següent:

Qui ho pot demanar ?:

  • L’exercici del dret de cancel·lació només pot sol·licitar-lo l’afectat o, en cas de tractar-se de menors de 14 anys, els seus pares o tutors legals.

Quin es el procediment a seguir ?

  •  L’afectat ha de requerir a l’empresa que estigui difonent les dades (xarxa social, pàgina web …) acreditant la seva identitat i indicant quins enllaços son els que contenen les dades que vol cancel·lar.
  • L’empresa ha de resoldre sobre la sol·licitud de cancel·lació en el termini màxim de deu dies comptats des de la seva recepció.
  • Transcorregut aquest termini sense que de forma expressa li responguin a la petició o si considera que aquesta resposta és insatisfactòria, pot interposar la corresponent reclamació de tutela davant l’Agència de Protecció de Dades (AEPD), acompanyant la documentació acreditativa d’haver sol·licitat la cancel·lació davant l’entitat que es tracti.

Dret a la supressió dels enllaços dels cercadors de dades (Google, Safari …):

  • Les persones també tenen dret a sol·licitar als cercadors d’Internet (Google, Safari, etc) que suprimeixin els enllaços amb les seves dades personals (per exemple, les que figurin en butlletins oficials), quan la informació sigui obsoleta o ja no tingui rellevància ni interès públic.

assegurances3

Som advocats. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

.