blog corredoria d'assegurances 3 girona i figueres | RM Assessors

” Novetats importants en el procediment administratiu “

El passat dia 2 d’octubre del 2016 varen entrar en vigor la majoria de les disposicions de la nova Llei de Procediment Administratiu, 39/2015 que  regula les relacions dels ciutadans amb les diferents administracions, siguin municipals, de les comunitats autònomes o de l’Estat. Destaquem les principals novetats:

 • Forma d’acreditar la representació: La facultat per que una persona en pugui representar una altra diferent davant qualsevol administració es podrà atorgar per compareixença, presencial o electrònica, davant l’administració que es tracti o acreditant la inscripció en el registre electrònic d’apoderaments.
 • El procediment administratiu es podrà iniciar per sol·licitud o denúncia:
  • S’entén per denúncia l’acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d’una obligació legal, posa en coneixement d’un òrgan administratiu l’existència d’un fet determinat que pugui justificar la iniciació d’ofici d’un procediment administratiu.
  • Denúncia anònima: No s’admet la denúncia anònima.
 • Tramitació dels procediments. Preferència de la tramitació electrònica:
  • Forma d’acreditar la personalitat de l’interessat: En general, serà suficient la identificació de l’interessat. Sols s’exigirà la signatura electrònica quan s’hagi d’acreditar la seva voluntat i consentiment.
  • Comunicacions: Les comunicacions amb les administracions hauran de ser per mitjans electrònics. No obstant, les persones físiques  que no siguin professionals amb col·legiació obligatòria ni representin  altres persones podran decidir si es comuniquen per mitjans electrònics o no.
  • Notificacions: Les notificacions que facin les administracions seran, preferentment, per via electrònica
  • Termini màxim per resoldre: El termini màxim per que l’Administració resolgui serà de 6 mesos, excepte en el cas que una llei o una normativa de la Unió Europea estableix-hi un major termini.
 • Regulació dels terminis:
  • Dissabtes, dies inhàbils: Quan el termini s’estableix-hi per dies, els dissabtes es considera dies inhàbils, com ja passava fins ara en l’àmbit judicial,
  • Terminis per hores: Es permet que els terminis s’expressin en hores, si no superen les 24, en quin cas computaran d’hora en hora i de minut a minut.
 • Execució de les resolucions:
  • Suspensió de l’execució de les resolucions: Els interessats podran demanar que es suspengui l’execució d’una resolució i l’Administració tindrà 30 dies per contestar si accepta suspendre-la. (com podria ser, per exemple, acordar un embargament en cas d’una resolució que obligui a pagar ).
  • Pagament per mitjans electrònics: La Llei estableix preferència pels mitjans electrònics de pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho. Els mitjans electrònics de pagament disponibles són: a) targeta de crèdit i dèbit, b) transferència bancaria, c) domiciliació bancària, i d) qualssevol altres que s’autoritzin per l’òrgan competent en matèria d’Hisenda Pública.
 • Silenci administratiu: Els efectes del silenci es produeixen quan hagi transcorregut el termini màxim que té te l’Administració per resoldre sense que hagi notificat la resolució a l’interessat.
  • Silenci negatiu;  Amb caràcter general i com fins ara, el sentit del silenci es negatiu, o sigui, desestimatori.
  • Silenci positiu: No obstant, el silenci es positiu quan es tracta de procediments inicials a sol·licitud de l’interessat exceptuant comptades excepcions, entre les quals: a) Quan una llei de la Unió Europea o de dret internacional establis el contrari; b) Quan el que demani l’interessat afecti al domini públic o al servei públic; c) Quan l’interessat pretengui iniciar activitats que puguin lesionar el medi ambient.
  • Termini per a presentar recurs contra el silenci de l’administració: S’ha suprimit el termini de tres mesos per a interposar recursos d’alçada o reposició contra actes presumptes. Ara es podrà interposar en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què, d’acord amb la seva normativa específica hagi transcorregut el termini per resoldre.
 • Reclamació administrativa prèvia: S’ha suprimit el requisit d’haver d’interposar reclamació administrativa prèvia abans de presentar demandes civils i laborals. No obstant,  en matèria de prestacions de Seguretat Social es manté el requisit de reclamació prèvia.

juridica7

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.