blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

“Els socis tenen a separar-se de la societat que no els reparteix-hi dividends”

A partir del mes de gener del 2017 torna a estar vigent el dret de separació dels socis per manca de repartiment de dividends per part de la companyia (regulat a l’article 348 LSC), després d’un llarg període de suspensió de la seva vigència des del juny del 2012 a 31/12/2016.

Per poder exercir aquest dret cal que concorrin els següents requisits:

–          Transcórrer cinc exercicis a comptar des de la inscripció al Registre de la Societat.

–          Haver obtingut beneficis en l’exercici immediatament anterior.

–          No haver distribuït en forma de dividends, com a mínim 1/3 dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social, que siguin legalment repartibles.

–          El soci ha d’haver votat a favor de la distribució de dividends.

–          La companyia no ha de ser una societat anònima cotitzada.

L’exercici d’aquest dret pot suposar un gran desemborsament per l’empresa, o pot generar un conflicte societari important entre els socis d’una societat.

A tal efecte, cal tenir una especial atenció en la redacció d’actes de juntes universals d’aprovació dels comptes anuals. I valorar les alternatives o mesures a adoptar, abans i després de l’aprovació de resultats.

fiscalcomptable5

Som advocats experts en DRET SOCIETARI. SI ho desitja es pot posar en contacte amb nosaltres al 972426604 o a través del mail juridic@rm-assessors.cat