“L’extinció del contracte de treball dels treballadors indefinits, no fixes, del sector públic, dona dret a indemnització”

La conseqüència de que una empresa abusi de la contractació de personal no fix, per exemple, encadenant successius contractes temporals amb un mateix treballador,  es que el treballador afectat passa a tenir la consideració de treballador fix de plantilla amb tots els drets que aquest fet suposa.

No obstant, quan qui abusa de la contractació de personal no fix es una administració pública, com passa en el cas dels treballadors contractats per temps indefinit als quals es va renovant el contracte mentre no es cobreix la plaça de funcionari en propietat, la conseqüència no pot ser la mateixa ja que si el treballador passes a tenir la consideració de fix s’estaria vulnerant els principis d’igualtat, merit i capacitat en l’accés a la funció pública que garanteix L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que preveu que l’accés al lloc de treball ha de ser per concurs públic.

Davant d’aquesta situació, el Tribunal Suprem, en recent sentència del passat dia 28 de març, ha declarat que quan les administracions hagin de resoldre  els contractes de treball del personal  no fix per la incorporació al lloc de treball de qui hagi aconseguit la plaça en concurs públic, hauran d’indemnitzar el treballador afectat amb l’equivalent al salari de 20 dies per any treballat.

assegurances5

 Si teniu dubtes sobre totes aquestes qüestions us podeu assessorar amb nosaltres trucant al 972426004