No deixeu prescriure les factures que us deuen.

La gran majoria de les empreses i dels professionals tenen clients morosos. La gestió de la morositat requereix dedicació i moltes vegades acaba afectant també moralment al creditor que, apart d’haver de destinar temps a la reclamació del que li deuen, es troba en situacions de conflicte no desitjades. En definitiva, l’empresari ha de destinar temps i recursos a una tasca desagradable en lloc de destinar-los al que hauria de ser la seva feina, i això fa que vagi demorant la decisió de dur les factures al seu advocat per que se’n cuidi de reclamar-les. Conseqüència: Quan les factures arriben a l’advocat per que les reclami a vegades ja han prescrit. Dit d’una altra forma, s’ha exhaurit el termini que tenia per reclamar-les i ja no es podran cobrar. Destaquem el següent:

Tres anys es el termini per a reclamar el deute: Segons l’article 121.21 de la Llei 29/2002, Codi Civil de  Catalunya, aquest es el termini màxim per a reclamar els següents deutes:

  • Cobraments periòdics que s’hagi de fer per anys o terminis més breus (arrendaments, quotes…).
  • Remuneració de la prestació de serveis.
  • Cobrament de les execucions d’obra.
  • Cobrament del preu en les vendes a consumidors.

Comput del termini: En base a l’article 121.23 de la mateixa llei, el termini es computa normalment a partir de la data de la factura, que hauria de coincidir amb la del lliurament dels bens, finalització de l’obra o de prestació del servei.

Procediment a seguir per a poder recuperar l’IVA repercutit en les factures no cobrades:

  • Reclamar la factura al deutor mitjançant procediment monitori o requeriment notarial.
  • Han d’haver transcorregut sis mesos des de la data de la factura (1 any si l’empresa que ha emès la factura hagués facturat més de 6.010.121,04 € l’any).
  • S’ha d’emetre una factura rectificativa dintre els tres mesos següents.
  • Dintre el mes següent s’ha de notificar la rectificació a l’Agència Tributària.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.