QUEDA SENSE EFECTE LA REFORMA DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

La gran debilitat política del govern socialista ha provocat que avui el Congrés dels Diputats no hagi convalidat el Reial Decret-llei 21/2018. Destaquem:

Efectes de la no convalidació: Com sigui que els efectes de la no convalidació son immediats a la seva publicació (en aquest cas, el 24 de gener) però no anteriors, entenem que als contractes formalitzats entre el dies 19 de desembre del 2018 i el 23 de gener del 2019, els hi serà d’aplicació la normativa del RDL 21/2018, ara no convalidada, en els termes que varem comentar en el nostre article del passat 18 de desembre.

Nous contractes a partir del dia 24 de gener, inclòs: A partir del dia 24 de gener, data de publicació en el BOE  la no convalidació,  es tornarà a aplicar als contractes d’arrendament d’habitatge per ús habitual i permanent, la normativa anterior al 19 de desembre del 2019, amb les següents conseqüències:

  • La durada mínima del contracte tornarà a ser de tres anys tant si es tracta d’arrendatari persona física com persona jurídica, en lloc de 5 i 7 anys, respectivament.
  • La pròrroga tàcita dels contractes tornarà a ser de 1 any, en lloc de 3 anys.
  • Desapareixeran les limitacions a l’import de les garanties que l’arrendador vulgui exigir, addicionals a la fiança obligatòria.
  • Desapareixerà la obligació de que l’arrendador, si es persona jurídica, hagi d’assumir les despeses de la formalització del contracte i de la gestió immobiliària.
  • Es suprimirà l’exempció fiscal i s’haurà de pagar de nou l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 

House icon and keys on wooden background

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.