El judici monitori: una forma eficaç de cobrar deutes. El 90% de les demandes admeses permeten cobrar el deute o executar-lo abans de sis mesos.

Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor, i encara més si s’albira l’obligació d’acudir a la via judicial. Per a això utilitzem habitualment el procediment de judici monitori.

Que es el judici monitori ?:

 • És un procediment judicial especial per a reclamar el pagament de deutes dineraris, sigui quin sigui el seu import, sempre que els deutes compleixin els requisits que determina la pròpia llei.
 • S’articula com un procediment àgil, senzill i sense formalismes excessius.
 • Es pot reclamar qualsevol import i sols cal la intervenció d’advocat i procurador quan el deute a reclamar sigui superior a 2.000 € i si el deutor s’oposa al seu pagament.
 • Si el deutor no paga ni es presenta al judici, s’haurà de procedir a l’execució judicial del deute.
 • En qualsevol cas, la demanda de judici monitori admesa permetrà recuperar l’IVA repercutit.

 

Quins requisits ha de complir el deute per que pugui ser reclamar a través d’un judici monitori ?

 • S’ha de tractar d’un deute d’una quantitat concreta de diners. Es a dir, líquida i determinada.
 • El termini de pagament del deute ha d’haver vençut
 • El pagament del deute no ha d’estar sotmès a cap condició. Per tant, ha de ser exigible.

 

Com es podrà acreditar l’existència del deute ? Servirà qualsevol mitjà de prova, com ara:

 • Factures
 • Albarans
 • E-mails.
 • Telegrames.
 • Cartes, faxos, o altres documents que estiguin signats pel deutor, o en els que consti el seu segell o marca.

 

Com es desenvolupa aquest procediment ? El procediment es divideix en dues fases ben diferenciades:;

 • 1ª Fase: Petició inicial o demanda del procediment monitori instat pel creditor.
 • 2ª Fase: Requeriment judicial de pagament al deutor. Es poden donar tres escenaris diferents:
  • Si el deutor paga, es lliura els diners al demandant i finalitza el procediment.
  • Si el deutor compareix i s’oposa.
   • Si el deute reclamat no supera els 6.000,00 € es donarà per finalitzat el procés monitori, continuant pels tràmits del judici verbal.
   • Si el deute reclamat supera els 6.000,00 €, llavors el creditor disposa d’un mes per a presentar una demanda de judici ordinari.
  • Si el deutor no compareix ni paga, el jutjat dicta un decret que permet al demandant executar el deute.

 

Quin es el resultat d’aquests procediment ? Segons estadístiques de l’any 2018:

 • Els jutjats admeten a tràmit una mica més del 50% de les demandes presentades.
 • Al voltant del 90% de les demandes admeses finalitzem amb el cobrament del deute o amb la seva execució judicial.
 • La durada mitjana de tramitació es d’uns 5 o 6 mesos.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 008, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.