Gimnàs, escoles, hotels, viatges, etc. Que poden fer els consumidors i usuaris en cas que tinguin contractats aquests serveis i no els puguin gaudir a causa del Covid-19 ?

Amb la finalitat de dotar als consumidors i usuaris dels mecanismes que garanteixin els seus drets i la seva protecció, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març va establir una sèrie de mesures que afecten els drets dels consumidors, en relació, per exemple, al pagament de les quotes del gimnàs, de les acadèmies, d’escoles infantils, de residències d’estudiants, estades d’hotels i espectacles. Es a dir, als serveis i esdeveniments que sigui impossible de complir degut a l’estat d’alarma.

El RDL 15/2020 ha aclarit la forma de computar els terminis per l’exercici d’aquests drets. Destaquem el següent:

A quins serveis o esdeveniments ens estem referint ? Ens referim a aquells casos en que per l’estat d’alarma una compravenda o la prestació d’un servei siguin impossibles de complir i hagin estat subscrits per consumidors i usuaris. També s’inclou la prestació de serveis de tracte successiu que sigui impossible de complir.

Quin es el procediment a seguir ?

1.- Notificar la voluntat de resoldre el contracte: El consumidor disposa d’un termini de 14 dies a partir del moment en que sigui impossible executar el contracte, per comunicar a l’altra part la seva voluntat de resoldre’l.

2.- Negociació:

  • Les dues parts hauran de negociar de bona fé una solució que restauri l’equilibri d’interessos entre les dues parts. Les propostes de revisió podran abastar, entre altres, a l’oferiment de bons o vals substitutoris o al reemborsament del imports anticipats.
  • La negociació s’entendrà fracassada per transcurs de 60 dies sense acord, des del moment en que el consumidor hagués comunicat a l’altra part la seva voluntad de resoldre el contracte.

 

3.- Reemborsament:

  • En cas que la negociació hagués fracassat, l’altra part haurà de retornar al consumidor, en el termini de 14 dies, els imports anticipats dels que podrà descomptar les despeses incorregudes degudament desglossades i facilitades al consumidor.
  • La devolució s’haurà de fer en la mateixa forma en què es va realitzar el pagament a no ser que haguès convingut amb el consumidor una forma de reemborçament o un termini de devolució diferents.

 

Quines especialitats hi ha en els contractes de tracte successiu, quotes de gimnàs i altres que es pagui periòdicament ?

  • L’altra part podrà oferir opcions de recuperació del servei a posteriori.
  • Si el consumidor no accepta, podrà sol·licitar la devolució dels imports ja abonats en la part corresponent al període del servei no prestat o podrà acceptar minorar la quantia que resulti de les futures quotes a imputar per la prestació del servei.
  • L’altra part no podrà cobrar noves mensualitats fins que el servei no es pugui prestar amb normalitat, però el contracte seguirà vigent a no ser que les dues parts acordin resoldre’l.

 

Quines especialitats hi ha en els contractes de viatges combinats ?

  • L’organitzador podrà entregar al consumidor un bo per ser utilitzat dins d’un any des la finalització de l’alarma, per una quantia igual al reemborsament que hauria correspost. Aquest bo haurà de tenir la garantia que es pugui executar.
  • Transcorregut el període de validesa del bo sense haver estat utilitzat, el consumidor podrà sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat.
  • En el cas que l’orgnitzador hagués resolt el contracte amb els seus proveïdors i rebut dels mateixos el reemborsament total o parcial, el consumidor tindrà dret a el reemborsament de les devolucions efectuades, que seran descomptades del bo lliurat. En tal cas el reemborçament s’hauria de produïr en un termini no superior a 60 dies des de la data de la resolució de el contracte o des d’aquella en què els proveïdors de serveis haguessin procedit a la seva devolució.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.