Els empleats de la llar ja poden demanar els subsidis per falta d’activitat.

Ja es poden demanar els subsidis per falta d’activitat dels empleats de la llar a causa del coronavirus. Es preveu dos tipus de subsidis:

1. Subsidi extraordinari per a empleats de la llar:

 • El podran demanar els qui abans del 14 de març ja treballaven com empleats de la llar, estaven d’alta a la Seguretat Social i els va afectar el coronavirus en una o diverses de les feines que realitzava, sigui per haver estat acomiadats o reduït el número d’hores treballades.
 • El subsidi es percebrà des del moment de la baixa a la Seguretat Social o reducció de jornada a causa del coronavirus, fins un mes després que finalitzi l’actual estat d’alarma o en el moment anterior en que torni a treballar.
 • La quantia es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora corresponent a l’activitat que hagués deixat de realitzar, sense poder superar el límit de 950 euros  i quedarà afectada pels ingressos que l’empleat de la llar percebi per la realització d’altres feines i de la reducció que haguessin sofert.
 • Hi ha diverses les situacions incompatibles amb aquest subsidi com per exemple ser beneficiari d’una prestació per incapacitat temporal o del permís retribuït recuperable, així com la realització de feines per les quals percebi  ingressos superiors a 950 euros, etc.

 

2. Subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal:

 • Requisits:
  • S’ha de trobar inscrit com a demandant d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat.
  • No comptar amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi per desocupació.
  • Haver cessat de manera involuntària, a partir del 15 de març de 2020, en un contracte per compte d’altri de durada determinada durant el qual existirà l’obligació de cotitzar per desocupació i que la seva vigència hagi estat igual o superior a dos mesos.
  • No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
  • No ser perceptor de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
  • No estar treballant per compte propi o d’altri a jornada completa en la data de l’extinció del contracte ni en la data del naixement del subsidi excepcional.
 • Durada:
  • El dret al subsidi excepcional naixerà a partir de l’endemà a aquell en què s’hagi extingit el contracte de treball de durada determinada.
  • La durada serà d’un mes, ampliable.
 • Quantia: El subsidi  consistirà en una ajuda mensual del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent i el seu pagament es realitzarà pel Servei Públic d’Ocupació Estatal a partir del mes següent al de la sol·licitud.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.