Des del març del 2021 les empreses amb més de 100 treballadors han de tenir un pla d’igualtat

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, el març del 2021 finalitza el termini perquè les empreses de més de 100 treballadors tinguin enllestit el pla d’igualtat. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros.
Segons el calendari establert, les empreses venen obligades a tenir un pla d’igualtat en les següents dates, en funció del nombre de treballadors:
  • Més de 150 i fins a 250 treballadors, ja estan obligades a tenir-lo des del mes de març de l’actual 2020.
  • Més de 100 i fins a 150 treballadors vindran obligades a partir del mes de març del 2021.
  • De 50 a 100 treballadors, l’hauran de tenir a partir del mes de març del 2022.

Som assessors laborals i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.