El Tribunal Suprem adverteix que Hisenda no pot fer un registre en el domicili d’una empresa sense un motiu degudament justificat

S’ha publicat una important sentència del Tribunal Suprem del 1 d’octubre de 2020 (Recurs de cassació 2966/2019), en la qual es detallen els requisits perquè els inspectors de l’Agència Tributària puguin entrar en el domicili d’un contribuent, sigui persona física o jurídica.

Després d’aquesta sentència, en el cas d’entrada en el domicili constitucionalment protegit d’una societat -no cal dir d’una persona física- serà convenient examinar a consciència si l’acte que l’autoritza compleix escrupolosament amb els requisits exigits per la doctrina i, per començar, no serà vàlid si prèviament no s’ha notificat l’inici de les actuacions de comprovació.

El Tribunal, després de recollir els criteris d’una sentència anterior, la dictada el 10 d’octubre de 2019 en recurs de cassació núm. 2818/2017, estableix la doctrina següent:

El contribuent ha d’haver estat notificat abans: L’autorització d’entrada ha d’estar connectada amb l’existència d’un procediment inspector ja obert i l’inici del qual s’hagi notificat a l’inspeccionat, amb indicació dels impostos i períodes que s’està investigant. Sense l’existència d’aquest acte previ el jutge no podrà adoptar cap mesura autoritzant l’entrada.

L’entrada en el domicili del contribuent ha d’estar justificada: El motiu pel qual es demana l’autorització d’entrada haurà d’estar justificat en un cas concret, sense que calgui presumir en la mera comprovació un dret incondicionat o natural a entrar en el domicili.

No es considera justificades les finalitats prospectives, estadístiques o indefinides: No hi pot haver l’autorització d’entrada amb finalitats prospectives, estadístiques o indefinides, per veure què es troba.

L’autorització judicial ha d’estar  motivada i justificada: Cal que l’acte judicial motivi i justifiqui que les dades necessàries per la actuació inspectora no es poden aconseguir d’una altra manera.

No pot ser argument per justificar l’entrada la mera discrepància entre les dades declarades pel contribuent i la mitjana de les dades declarades pel sector al qual pertany el contribuent: 

  • No poden servir de base, per autoritzar l’entrada, les dades o informacions generals o indefinides procedents d’estadístiques, càlculs o, en general, de la comparació de la situació suposada del titular del domicili amb la d’altres indeterminats contribuents o grups d’aquests, o amb la mitjana de sectors d’activitat en tot el territori nacional, sense especificació o cap segmentació detallada que avali la serietat d’aquestes fonts.
  • Aquesta anàlisi, si es fes excepcionalment, ha d’atendre a totes les circumstàncies concurrents i, molt en particular, al fet que de aquests indicis, vestigis o dades generals i relatives facin rigorosament necessària l’entrada, la qual cosa exigeix valorar l’existència d’altres factors circumstancials i, en particular, la conducta prèvia del titular en resposta a actuacions o requeriments d’informació efectuats per l’Administració.

Som assessors jurídics i fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.