Ha entrat en vigor el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Teniu el negoci en un local arrendat ?  Us heu vist obligats suspendre la vostra activitat o a restringir l’aprofitament dels immobles arrendats a causa de la Covid-19 ? Podeu fer ús dels avantatges que us ofereix la disposició que s’ha publicat avui, amb independència del que s’hagués acordat en el contracte d’arrendament.

En el cas que hàgiu estat afectats  per les restriccions a conseqüència de la pandèmia , des de RM ASSESSORS us podem ajudar a renegociar les condicions del contracte d’arrendament per tal de restablir l’equilibri de les prestacions d’acord amb les exigències de la bona fe.

Resumim tot seguit el RDL 34/2020 que dona suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals arrendats i que ha entrat en vigor avui mateix.

Circumstàncies en que l’arrendatari pot demanar la modificació de les condicions del contracte d’arrendament:

  • Data del contracte: El contracte d’arrendament ha de ser de data 1 de gener del 1995 o posterior.
  • Suspensió o restricció de l’activitat: L’autoritat ha d’haver decretat la suspensió o restricció de l’activitat de forma que afecti als locals arrendats. (Aquestes circumstàncies es donen en bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc,  ludoteques, teatres, comerços als que s’ha restringit l’horari, botigues de 24 hores i hotels).
  • Requeriment: En aquests casos la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.

 

En el cas que les dues parts no hagin arribat a un acord en el termini d’un mes a partir de la data del requeriment, s’aplicarà les regles següents:

  • En cas de suspensió de l’activitat: Reducció de la renda al 50% a partir de la data del requeriment i mentre duri la mesura de suspensió.
  • En cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble: Reducció de la renda en un 50% en proporció a la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
  • Factura: Des que rebi el requeriment, la part arrendadora s’ha d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

 

En el cas que les mesures de suspensió o de restricció de l’activitat s’allarguin mes de tres mesos en el transcurs d’un any a partir del 22 d’octubre: La part arrendatària podrà optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què s’esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.

Acords anteriors: La part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts contractants abans de la seva entrada en vigor.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.