Societats: Les retribucions als socis treballadors es poden deduir de la base de l’impost de societats

El Tribunal Suprem admet com a despesa deduïble en l’impost sobre societats la retribució del soci majoritari no administrador abonada per la societat

En dues sentències dictades aquest mes de juliol (STS de 6 de juliol de 2022, dictada en recurs 6278/2020 i d’11 de juliol de 2022, dictada en recurs 7626/2020), el TS admet que les empreses puguin deduir com a despesa, en el seu impost sobre societats, les retribucions abonades a un soci majoritari que no sigui administrador.

L’Administració entenia que aquestes quantitats no eren deduïbles, per no ser obligatòries i, com a tals, les qualificava de liberalitat i, per tant, no deduïbles de conformitat amb l’article 14.1.e) del text refós de la Llei de l’impost sobre societats.

El Tribunal Suprem ha considerat que la retribució del soci treballador és deduïble com a despesa, quan s’acrediti la corresponent inscripció comptable i estigui justificada i documentada.

Les sentències destaquen que l’important és la realitat de la prestació del servei, la seva efectiva retribució i la seva correlació amb l’activitat empresarial.

La posició de l’Administració es basava en una confusió de personalitats i de propietats en apuntar que el soci era l’amo o propietari de l’empresa, obviant que existeixen dues personalitats jurídiques diferenciades, la de la societat i la dels seus socis.

El Tribunal Suprem finalment considera que «en casos com el que ens ocupa, evidentment, ningú pot pretendre que, qui acompleixi l’activitat o presti el servei es desprengui o abstregui de la seva condició de soci, accionista o participi, raó per la qual, l’accent caldrà situar-lo en la realitat i efectivitat de l’activitat desenvolupada, més que en la condició de soci, accionista o partícip de qui la realitza».

Aquesta doctrina permetrà que milers de petites i mitjanes empreses dedueixin en el seu impost sobre societats, les retribucions abonades als seus socis treballadors.