Què és un concurs sense massa per a persones físiques i societats (“concurs exprés”)?

Una de les modificacions importants de la Llei 16/2022 de reforma concursal ha estat la regulació específica de l’anomenat “concurs sense massa”, que substitueix una figura controvertida en la pràctica com era la del “concurs exprés”, aquell concurs que, en el mateix acte, es declarava i es concloïa per no haver-hi massa activa suficient per a fer front a les despeses del procediment.

Que és el concurs sense massa o “concurs Exprès” ?

El concurs sense massa, conegut com a “concurs exprés”, es defineix com el procés concursal en el qual, des del seu inici, es constata que el deutor no té actius o que aquests no aportaran prou liquiditat per satisfer les despeses que generi el procés concursal.

La rapidesa i la facilitat són els clars avantatges del concurs sense massa, ja que la seva durada -tret que hi hagi al·legacions dels creditors i si s’acompleixen els requisits- és més curta que per al cas del concurs amb massa.

Quins canvis ha introduït la reforma concursal en el concurs sense massa ?

Abans el jutjat declarava i concloïa el concurs en una única i inicial resolució judicial, sense cap més tràmit. Ara, amb la reforma, s’implanta un nou sistema més obert al control dels creditors, els qui podran sol·licitar el nomenament d’un administrador concursal per a fiscalitzar aquelles actuacions que hagin pogut provocar o agreujar la situació d’insolvència.

En  concurs sense massa es podrà produir quan el concursat es trobi en una de les següents circumstàncies en que es posi de manifest que no es possible liquidar els bens per satisfer els deutes:

a) El concursat no té de béns ni drets que siguin legalment embargables.

b) El cost de realització dels béns i drets del concursat es manifestament desproporcionat respecte al previsible valor que se’n pugui obtindre.

c) Els béns i drets del concursat lliures de càrregues tinguessin tenen un valor inferior al previsible cost del procediment.

d) Els béns i drets del concursat tenen gravàmens i càrregues  per import superior al valor de mercat d’aquests béns i drets.

Quina es la tramitació del concurs sense massa ?

  • Una vegada presentats els escrits i la documentació, el jutge emet acte declarant el concurs i l’anuncia en el BOE.
  • L’anuncien el BOE té l’objecte de fer una crida als creditors que, sempre que representin almenys un 5% del passiu, sol·licitin el nomenament d’administrador concursal.
  • En cas de persones físiques, si aquesta sol·licitud no es produeix, el deutor persona natural podrà presentar sol·licitud d’exoneració del passiu insatisfet (l’anomenada “segona oportunitat”).

Que és el benefici de segona oportunitat per  les persones físiques ?

  • El benefici de segona oportunitat permet l’exoneració dels deutes que no podran ser pagats per les persones físiques. Aquesta exoneració facilita que les persones físiques puguin continuar la seva vida sense arrossegar deutes als quals no podran fer front.
  • El concurs exprés permet a les persones físiques acreditar que compleixen els requisits per accedir al benefici de segona oportunitat, com són ser deutor de bona fe, no comptar amb actius suficients per fer front al concurs de creditors consecutiu ni preveure accions de responsabilitat.
  • Mitjançant el benefici de segona oportunitat es pot accedir a l’exoneració immediata o diferida.

Que passa quan el deutor es una societat?

En el cas de persones jurídiques, no existeix exoneració del passiu, però sí que existeix conclusió ràpida, la qual cosa implica que no hi haurà cost d’administrador concursal ni supervisió de comptes anuals.

Som advocats. Si voleu que revisem el vostre cas sense compromís, contacteu al 972208258 o a info@rm-assessors.cat