blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

“MILLORES EN LA PRESTACIÓ D’ATUR O CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS”

 

La llei 35/2014 ha modificat amb efectes des del dia 1 de gener del 2015 la prestació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Destaquem el següent:

Suavització dels requisits per acreditar el cessament de l’activitat:

* Per acreditar el cessament d’activitat només serà necessari al·legar un 10% de pèrdues anuals i els qui tributin pel sistema de mòduls sols hauran d’acreditar un 10% menys d’ingressos que de despeses.

Fins ara s’exigia acreditar una reducció del 30% dels ingressos en un any complet o superiors al 20% en dos anys consecutius i complets.

* Les execucions judicials o administratives seran suficients per justificar el cessament d’activitat en cas que l’import de l’execució superi el 30% dels ingressos anuals.

* S’admet la transmissió de l’establiment per justificar el tancament de l’activitat.

Fins ara s’exigia el tancament de l’activitat.

* La pèrdua de la llicència d’activitat es suficient per justificar el tancament de l’activitat excepte en el cas que la pèrdua de la llicència estigui motivada per una infracció penal.

Fins ara s’exigia que pèrdua de llicència d’activitat no estigués motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l’autònom sol·licitant.

* En el cas de directius de societats s’entendrà produït el cessament d’activitat quan cessin involuntàriament en el càrrec de conseller o d’administrador de la societat o en la prestació de serveis a la societat, i la societat hagi incorregut en pèrdues en els termes previstos en la Llei 32/2010, o bé hagi disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital social.

Es permet cotitzar per la cobertura de cessament d’activitat sense haver-ho de fer obligatòriament per la de contingències professionals.

Fins ara s’havia de cotitzar conjuntament per cessament d’activitat i per contingències professionals.

Es manté el caràcter voluntari d’aquesta cobertura de cessament d’activitat i el tipus de cotització. La opció per la cobertura o renúncia s’ha de manifestar en el moment de l’alta o, posteriorment, abans del dia 1 d’octubre de cada any per que surtin efectes des de l’1 de gener següent.

El tipus de cotització actual del 2,2% es manté invariable pel 2015

Es preveu una modificació del tipus de cotització pel 2016.