“Personal d’oficina. Aneu amb compte amb la cotització per accidents de treball !!!”

Les empreses han de cotitzar  per la contingència d’accidents de treball de tots els seus treballadors, aplicant la tarifa que els hi correspongui en funció de la seva activitat.

La tarifa està en funció del risc de cada activitat empresarial però hi ha excepcions pel que fa a llocs de treball concrets. Per exemple, mentre a les empreses de construcció se’ls aplica una tarifa del 6,70% sobre el salaris que paguen als seus treballadors i a les empreses que desenvolupen activitats immobiliàries la tarifa es del 1,65%, als treballadors de totes les empreses, sigui quina sigui la seva activitat, que facin treballs exclusius d’oficina, la tarifa que se’ls aplica sols es de l’1% del seu salari.

I aquí es on rau el problema. A quins treballadors se’ls pot aplicar la tarifa reduïda de l’1% que correspon als treballs exclusius d’oficina ?

Segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries del 2010, s’ha d’entendre per treball exclusiu d’oficina el que es realitza de forma habitual a l’oficina de l’empresa. Es a dir, més de la meitat de la jornada en còmput mensual.

D’altra banda, una sentència de l’Audiència Nacional de novembre del 2014 declara que per aplicar la tarifa reduïda de l’1% no n’hi ha prou que es treballi únicament a la oficina, si no que també cal que la feina que efectivament realitzi el treballador sigui  diferent de l’activitat de l’empresa.

Segons aquesta sentència i seguint el mateix exemple, no es podria aplicar la tarifa  reduïda de l’1% al personal exclusiu d’oficina d’una empresa immobiliària a no ser que es pugui acreditar que aquest personal fa funcions diferents de les que corresponen a l’activitat de l’empresa. En aquest sentit semblaria que qui atengui al públic i redacti contractes, encara que estigui sempre a la oficina, hauria de cotitzar el tipus del 1,65%, mentre que personal de comptabilitat i facturació podria cotitzar al tipus reduït de l’1%.

En l’actualitat els inspectors del Ministerio de Empleo y Seguridad Social estan visitant moltes empreses per comprovar si estan cotitzant correctament per la contingència d’accidents de treball i, cas contrari, obligar-les a pagar les diferències de fins a quatre anys amb els recàrrecs i sancions que correspongui, i això els hi pot arribar a representar un munt de diners.

Observem que en aquesta campanya que estan fent, alguns inspectors estan negant la tarifa reduïda de l’1% a personal d’oficina pel fet que tant sols esporàdicament hagi de fer diligències fora del despatx, com ara visitar bancs, o, inclòs, en cas que facin atenció al públic.

Recomanem, per tant, revisar amb un criteri de prudència la cotització per accidents de treball del personal d’oficina, en funció de l’activitat de l’empresa i de les característiques de cada lloc de treball i estar atents a les diligències dels inspector per defensar, quan calgui, la tarifa reduïda de l’1% al seu personal d’oficina.

laboral4

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessos.cat.