“Mesures sobre pensions i cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2016”

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, publicada al BOE del passat dia 30 d’octubre, ha incorporat novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social. Resumim a continuació els aspectes més rellevants:

Regim General de la Seguretat Social. Bases i tipus de cotització:

Bases màximes i mínimes de cotització:

 • Límit màxim: 3.642,00 € mensuals o 121,40 € diaris.
 • Límit mínim: L’equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent en cada moment incrementat en una sisena part (En aquests moment la base mínima es de 756.60 o 25,22 € diaris, en espera de que es coneix-hi quin serà el SMI pel 2016).

Dintre d’aquests límits, cada categoria professional té la seva pròpia base mínima de cotització que s’incrementarà en la mateixa proporció en que s’incrementi el SMI pee l’any 2016.

En el cas de treballadors a temps parcial, les bases de cotització seran proporcionals a la durada de la jornada.

Tipus de cotització: Les quotes  s’incrementaran, des de l’1 de gener de 2016 i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2015, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del règim general.

Regim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA). Bases i tipus de cotització:

Base mínima i bases màximes de cotització:

 • Base mínima: 893,10 € mensuals.
 • Base màxima pels treballadors autònoms menors de 47 anys: 3.642,00 € mensuals.
 • Base màxima pels treballadors autònoms que a 1.1.2016 tinguin 47 anys o més 1.964,70 € mensuals.
 • Base mínima pels treballadors autònoms que haguessin tingut més de 10 treballadors assalariats en algun moment durant l’any 2015: La mateixa base mínima que correspon als treballadors del grup I. del Regim General, que avui es de 1.056,90 € mensuals. Aquest mínim específic no s’aplicarà durant els primers 12 mesos d’exercici de l’activitat.

Hi ha regles específiques per que, en determinades condicions, els treballadors autònoms majors de 47 anys, el cònjuge supervivent d’un treballador autònom que s’hagués vist obligat a posar-se al front del negoci i els treballadors autònoms majors de 50 anys que haguessin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social durant 5 anys o més, puguin escollir base de cotització superior a la de 1.964,70 € mensuals.

La base de cotització corresponent a la protecció per cessament d’activitat dels treballadors inclosos en el RETA, serà aquella per la qual hagin optat els treballadors inclosos en aquest règim.

 Tipus de cotització:

 •  Amb inclusió de les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals): 29,30% més el % que resulti d’aplicar la tarifa d’accidents de treball en funció del risc de l’activitat que dugui a terme.
 • Amb exclusió de les contingències professionals: 29,80%.
 • Amb exclusió de la cobertura per incapacitat temporal: 26,50%.
 • La cotització per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, serà del 2,2%

Els treballadors autònoms que no cotitzin per accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional del 0,10%,

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes vigent pels treballadors per compte aliena.

Devolució de cotitzacions:

Els treballadors autònoms que també treballin por compte aliena i hagin cotitzat per contingències comuns durant el 2016 més de 12.368,23 €, tindran dret a la devolució del 50% de l’excés amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el RETA.

La devolució s’efectuarà a instàncies de l’interessat, que haurà de formular-la en els quatre primers mesos de l’exercici següent.

 Pensions de la Seguretat Social:

Actualització:

 • Increment general: Les pensions s’incrementaran a partir del dia 1.1.2016 en un percentatge equivalent al 0,25% sobre la quantia vigent a 31.12.2015
 • Límit màxim de les pensions públiques: 2.567,28 € mensuals i 35.941,42 € en còmput anual. Aquest límit es pel total de les pensions públiques que tingui dret a percebre una mateixa persona.

Nou complement per maternitat:

Amb efectes des de l’01-01-2016 i amb vigència indefinida, s’introdueix un complement de maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social, destinat a aquelles dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim de Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent (en el cas de 2 fills = 5%; 3 fills = 10%; 4 o més fills = 15%).

Aquest complement resultarà d’aplicació a les pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent que es causin a partir de l’1 de gener de 2016 i que la seva titular sigui una dona.

Pensions mínimes anuals de jubilació:

– Amb 65 anys o més amb cònjuge a càrrec = 10.988,60 €
– Amb 65 anys o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (u.e.u.) = 8.905,40 €
– Amb 65 anys o més amb cònjuge no a càrrec = 8.449,00 €
– Menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec = 10.299,80 €
– Menor de 65 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.330,00 €
– Menor de 65 anys amb cònjuge no a càrrec = 7.872,20 €

Pensions mínimes anuals d’invalidesa:

– Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 16.483,60 €
– Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 13.358,80 €
– Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 12.674,20 €
– Absoluta amb cònjuge a càrrec = 10.988,60 €
– Absoluta sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.905,40 €
– Absoluta amb cònjuge no a càrrec = 8.449,00 €
– Total amb 65 anys i amb cònjuge a càrrec = 10.988,60 €
– Total amb 65 anys i sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.905,40 €
– Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec = 10.299,80 €
– Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.330,00 €

Pensions mínimes de viduïtat:

– Titular amb càrregues familiars = 10.299,80 €
– 65 anys o més o discapacitat igual o superior al 65% = 8.905,40 €
– Entre 60 i 64 anys = 8.330,00 €
– Menor de 60 anys = 6.742,40 €

Quantia mínima d’altres pensions:

– Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 2.720,20 €
– SOVI no concurrent = 5.698,00 €
– SOVI concurrent = 5.532,80 €
– La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 5.150,60 €

 Reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social:

Reducció del 50% en la quota empresarial per contingències comuns pel canvi de lloc de treball en els casos següents:

 • Per risc durant l’embaras i la lactància natural, quan la treballadora sigui traslladada a un lloc de treball diferent que sigui compatible amb el seu estat.
 • Per malaltia professional en  les condicions que reglamentàriament es determini.

Bonificació per prolongació de l’activitat en empreses del sector de turisme, comerç vinculat i l’hostaleria: Les empreses d’aquests sector que durant els mesos de març i novembre mantinguin l’ocupació de treballadors fixes discontinus podran aplicar, en aquests mesos, una bonificació del 50% en les totes quotes empresarials a la Seguretat Social, excepte per contingències comuns. (accidents de treball i malalties professionals).

 Altres normes de caràcter social:

Permís de paternitat:   L’entrada en vigor de la Llei que ampliava a quatre setmanes la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció i acolliment, s’ajorna fins al dia 1 de gener de 2017.

Treballadors autònoms. Treball a temps parcial: S’ajorna fins a l’1 de gener de 2017 l’entrada en vigor de les modificacions de l’Estatut del Treball Autònom que permetrà la realització d’activitat a temps parcial per part dels treballadors per compte propi.

Crèdit per a la formació: Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors d’acord amb l’establert en l’article 10 del Reial decret-llei 4/2015, que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2015 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses, s’estableix a continuació:

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%.
b) De 10 a 49 treballadors: 75%.
c) De 50 a 249 treballadors: 60%.
d) De 250 o més treballadors 50%.

Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit  de 420,00 €.

Empreses que es crei de nou o que obrin nous centres de treball el 2016: El crèdit per formació serà de 65,00 € per cada treballador que s’incorpori de nou.

Les empreses que durant l’any 2016 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors podran disposar d’un crèdit addicional.

laboral8

Som assessors laborals. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.