” Incentius per a la contractació de treballadors a temps parcial amb finalitat formativa”

Requisits dels treballadors:

 • Menors de 30 anys (o de 35 anys si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%).
 • Que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
  • Aturats i inscrits ininterrompudament en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos durant els divuit anteriors a la contractació.
  • Que no tinguin experiència laboral o que aquesta sigui inferior a tres mesos.
  • Que procedeixin d’un altre sector d’activitat.
  • Que no tingui títol oficial d’ensenyament obligatori, de títol de formació professional o de certificat de professionalitat.
  • Que siguin persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Condicions del contracte:

 • Pot ser  indefinit o per una durada determinada.
 • Ha de ser per temps parcial no superior al 50% de la jornada a temps complet. (No superior al 75% de la jornada a temps complet en el cas de beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil).
 • Els treballadors hauran de compatibilitzar l’ocupació amb la formació o justificar haver-la cursat en els sis mesos previs a la signatura del contracte. La formació haurà de ser:
  • Oficial o promoguda pels serveis públics d’ocupació.
  • O bé, formació en idiomes o tecnologies de la informació i de la comunicació d’una durada mínima de 90 hores en còmput anual.

Requisits de l’empresa:

 • No haver acomiadat improcedentment cap treballador en el transcurs dels sis mesos anterior a la nova contractació en el mateix grup professional i en el mateix centre de treball.
 • Mantenir el nivell d’ocupació durant 12 mesos.

Incentius per a les empreses:

 • Reducció en un 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant un màxim de dotze mesos.  (En el cas d’empreses amb 250 treballadors o més, la reducció serà del 75%).
 • Pròrroga de la reducció durant uns altres 12 mesos quan el treballador segueix-hi amb la formació o l’hagués cursat en els sis mesos previs a la finalització del període dels dotze primers mesos.

laboral9

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a montsepla@rm-assessors.cat: o a rosaclara@rm-assessors.cat.