“La Inspecció de Treball està perseguint les hores extra i exigeix el registre de jornada”

La Direcció General de la Inspecció de Treball ha dictat la instrucció 3/2016 sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries que marca les directrius per a perseguir les empreses que facin hores extra. Destaquem:

Les actuacions de la Inspecció aniran principalment adreçades a empreses que ocupin entre 4 i 50 treballadors i que es dediquin a les següents activitats:

 • Indústria manufactureres d’alimentació, tèxtil i confecció, arts gràfiques, calçat i mobles.
 • Venda i reparació de vehicles a motor.
 • Serveis financers, exclòs assegurances.
 • Activitats sanitàries i de serveis socials.

Criteris de l’actuació inspectora: En la visita dels inspectors a les empreses se’ls hi demanarà informació preferentment sobre les següents qüestions:

 • Activitat de l’empresa i horari de funcionament.
 • Plantilla, tipus de contracte, llocs de treball existents, torns del personal, descansos i festius treballats.
 • Distribució irregular de la jornada.
 • Realització d’hores extres i la seva compensació. (Es permeten 80 h. extraordinàries a l’any. No es tindrà en compte les hores extraordinàries que s’hagi compensat amb hores de descans dintre els 4 mesos següents a la seva realització).
 • Existència de quadrants de treball en els que hi consti la planificació de la feina.
 • Existència del registre de jornada diària, que es obligatori, es faci o no hores extres.

Requisits del registre de jornada diària:

 • Ha de ser diari i ha d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida de cada treballador.
 • El registre ha d’estar en el propi centre de treball.
 • L’empresa haurà d’acreditar que es fa un resum del registre de jornada diària,  totalitzar per períodes coincident amb el pagament de les nòmines (normalment, mensual), i que s’entrega als treballadors.

Conseqüències de l’actuació inspectora en cas que es detecti irregularitats:

 • Requeriments per esmenar els incompliments.
 • Actes d’infracció:
  • Infraccions greus: Sanció entre 626 i 6.250 €
  • Infraccions molt greus: Sanció entre 6.251 i 187.515 €
 • Actes de liquidació per diferències de cotització a la Seguretat Social.

Algunes de les irregularitat que es podria sancionar:

 • Registre de jornada: No tenir el registre, no fer els resums o no lliurar els resums als treballadors.
 • Hores extra: Superar el límit d’hores extra i/o el límit de jornada diària, fer hores extra sense declarar.

rmassessors5

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores, rosaclara@rm-assessors.cat; o montsepla@rm-assessors.cat.