“Salari mínim interprofessional 2017: 707,70 euros mensuals”

En el BOE del passat 31 de desembre s’ha publicat el Real Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel que queda fixat el salari mínim interprofessional pel 2017.  Destaquem el següent:

 • Quantia del salari mínim interprofessional: 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, segons si el salari es per dies o per mesos. Aquest salari no inclou la part proporcional de diumenges i festius. Per a determinar la quantia del salari mínim interprofessional sols s’ha de computar la retribució en diners, sense que el salari en espècies pugui minorar la quantia lliurada en diners.
 • Complements salarial: S’haurà d’addicionar al salari mínim interprofessional:
  •  L’increment garantit sobre el salari a temps en els casos de remuneració a prima o amb incentiu a la producció.
  • Els complements salarials pactats en conveni col·lectiu o contracte individual, fixats en funció de les condicions personals del treballador, al treball realitzat o a la situació i resultats de l’empresa. El conveni col·lectiu o el contracte de treball hauran de dir si aquests complements son consolidables o no. Si no diuen res al respecte, s’entendrà que no son consolidables els complements vinculats al lloc de treball o a la situació i resultats de l’empresa.
 • Compensació i absorció:La revisió del salari mínim no ha d’afectar a l’estructura ni a la quantia dels salaris que percebin els treballadors, sempre que el salari en conjunt i en còmput anual sigui superior al salari mínim. A aquests efectes el salari mínim anual serà de 9.907,80 €, import que resulta de sumar al salari mínim mensual, de 707,70 €, l’import de les dues gratificacions extraordinàries.
 • Treballadors eventuals i temporers: El salari mínim per cada jornada legal en l’activitat, serà de 33,51 €, quin import inclou la part proporcional de diumenges i festius i de les gratificacions extraordinàries, A aquest import caldrà addicionar el corresponent a la part proporcional de les vacances en cas que no coincidís el període de vacances amb el de vigència del contracte.
 • Treballadors empleats de la llar: El salari mínim interprofessional serà de 5,54 €/per hora treballada  amb inclusió de tots els conceptes retributius. Cal tenir molt en  compte que la quantitat lliurada es espècies (allotjament, manutenció ..) no pot minorar l’import del salari mínim, que s’haurà de lliurar en diners.
 • Normes per a moderar l’¡mpacte de l’increment del salari mínim, que aquest any es d’un 8%:
  • Convenis col·lectius que facin referència al salari mínim interprofessional: A no ser que les parts legitimades per a negociar el conveni col·lectiu acordin una altra cosa, en cas que el conveni es referís al salari mínim interprofessional s’entendrà per tal el vigent pel 2016 incrementat amb l’objectiu d’inflació del Banc Central Europeu. En tot cas s’haurà de respectar com import total i en comput anual el salari mínim interprofessional del 2017.
  • Normes no estatals i relacions privades: Salvant disposició o acord e contrari, el salari mínim interprofessional 2017 no s’aplicarà com indicador o referència de nivell per a determinar prestacions, beneficis o serveis públics o per actualitzar pactes o contractes de naturalesa privada. En tal cas, s’aplicarà el salari mínim interprofessional del 2016 incrementat en el mateix percentatge en que varii l’índex de preus múltiples (IPREM), pel 2017.

fiscalcomptable3

Som assessors laborals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o montsepla@rm-assessors.cat.