“La Inspecció del Treball pot entendre que els incentius o primes de productivitat emmascaren la retribució d’hores extra al personal de l’empresa”

Si l’empresa fa constar en la nòmina dels seus treballadors un complement salarial no consolidable per quantitat o qualitat de treball, com podria ser un incentiu o una prima de productivitat que no estigui establer-ta en el conveni col·lectiu d’aplicació, haurà d’estar en condicions d’acreditar que aquesta prima o incentiu es mesurable i que està acordada amb el treballador. Cas contrari la Inspecció del Treball podria entendre que aquest complement salarial es arbitrari i que en realitat encobreix la realització d’hores extraordinàries, podent sancionar l’empresa per aquest motiu.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a una de les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat o a montsepla@rm-assessors.cat.