Novetats pels treballadors autònoms. Ja poden demanar el canvi de base de cotització fins a quatre vegades a l’any. La propera, abans del 31 de març.

La Llei 6/2017, de reforma urgent del treball autònom, publicada en el BOE del 25.10.2017 va introduir una sèrie de novetats de les que hem estat informant, algunes de les quals no han entrat en vigor fins aquest any 2018. Destaquem:

Tarifa plana de 50 € durant 12 mesos. La poden demanar:

 • Els treballadors autònoms que causin alta inicial en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) a partir del dia 1.1.2018.
 • Els treballadors autònoms que havent estat d’alta anteriorment i no havent-se beneficiat de la tarifa plana, es reincorporin en el RETA després de dos anys d’inactivitat.
 • Els treballadors autònoms que havent estat d’alta anteriorment i havent-se beneficiat de la tarifa plana, es reincorporin en el RETA després de tres anys d’inactivitat.

Altes i baixes en el RETA: Fins el 31.12.2017 les altes tenien efecte des del dia 1 del mes natural en que s’hagués produït l’inici de l’activitat i les baixes a partir del darrer dia del mes natural en que s’hagués cessat en l’activitat. La conseqüència era que encara que s’hagués estat un sol dia d’alta durant el mes, s’havia de cotitzar pel mes sencer. Aquesta situació ha canviat a partir del dia 1.1.2018, en la forma següent:

 • Els treballadors autònoms podran donar-se d’alta i de baixa fins a tres vegades durant l’any i tots els efectes seran des de la data en que es produeix-hi l’alta o la baixa. Conseqüència: No hauran de cotitzar el mes sencer si no, únicament, els dies de permanència en alta.
 • Les restants altes i baixes, a partir de la quarta, tindran efectes, com abans, a partir del dia 1 del mes corrent (altes) o a partir del darrer dia del mes corrent (baixes).

Reducció dels recàrrecs per ingressos fora de termini: Els recàrrecs per l’ingres de quotes fora de termini, sempre que s’hagin complert les restants obligacions, queden establerts en els següents percentatges sobre l’import degut:

 • 10% Si l’ingres s’efectua dintre el mes natural següent a aquell en que hauria correspost efectuar-lo.
 • 20% a partir del segon mes.

Modificació de les bases de cotització: Els treballadors autònoms podran demanar modificar la seva base de cotització quatre vegades a l’any (en lloc de dues vegades, com fins ara) L’elecció haurà de ser en tot cas dintre les bases mínima i màxima que corresponguin segons les seves circumstàncies personals i es podrà formular durant els següents períodes:

 • Entre els dies 1 de gener i 31 de març: El canvi de base tindrà efectes a partir del dia 1 d’abril següent.
 • Entre els dies 1 d’abril i 30 de juny. El canvi de base tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol següent.
 • Entre els dies 1 de juliol i 30 de setembre. El canvi de base tindrà efectes a partir del dia 1 d’octubre següent.
 • Entre els dies 1 d’octubre i 31 de desembre. El canvi tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de l’any següent.

Domiciliació de quotes: A partir del dia 1.1.2018 es obligatòria la domiciliació bancària de les quotes del RETA.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat