Bonificacions i reduccions de les quotes de Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA)

 

Des de l’entrada en vigor de la Llei d’autònoms s’han engegat diverses mesures que concerneixen al col·lectiu dels autònoms i que ofereixen noves bonificacions i reduccions. Recordem les següents:

Treballadors autònoms que causin alta inicial o que no hagin estat d’alta en el RETA en els dos anys anteriors:

 • Tarifa plana de 50 € mensuals durant 12 mesos si haguessin optat per la base mínima, o reducció del 80% si haguessin optat per una base superior.
 • Reducció del 50% durant els 6 mesos següents.
 • Reducció del 30% durant els 3 mesos següents.
 • Bonificació del 30% durant els 3 mesos següents.
 • Els homes menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% i les víctimes de violència de genere,  tindran una bonificació addicional del 30% durant els 12 mesos següents.
 • La tarifa plana i les reduccions inclouen la cobertura per contingències comuns i la incapacitat temporal.

 

Treballadors autònoms que estiguin de baixa per maternitat, paternitat, riscos durant l’embaràs, lactància:

 • Bonificació del 100% de les quotes durant el període de descans (mínim un mes).
 • Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la base mitja que tingués el treballador en els 12 mesos anterior a la data en que s’aculli a la bonificació.
 • Aquesta bonificació es compatible amb la  del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social en cas de contractació d’un treballador aturat per substituir interinament l’autònom que estigui de baixa.

 

Treballadors autònoms que hagin de tenir cura d’un menor de 12 anys o d’un familiar discapacitat i contractin un treballador per poder conciliar la vida personal i familiar.

 • Si el treballador es contractat a temps complet: Bonificació del 100% de la quota del RETA durant un màxim de 12 mesos.
 • Si el treballador es contractat a temps parcial: Bonificació del 50% de la quota del RETA durant un màxim de 12 mesos.
 • El contracte del treballador ha de ser per un mínim de 3 mesos.
 • La bonificació s’aplicarà sobre la quota per contingències comuns.

 

Dones treballadores autònomes que haguessin cessat en la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment o tutela i es reincorporin al treball en el termini de 2 anys des de la data en que haguessin deixat de treballar:

 • Tarifa plana de 50 € mensuals durant els 12 mesos següents a la data de reincorporació.
 • La tarifa plana inclou la cobertura per contingències comuns i la incapacitat temporal.

 

Noves altes de familiars col·laboradors dels treballadors autònoms:

 • Bonificació del 50% durant els 18 primers mesos.
 • Bonificació del 25% durant els 6 mesos següents.

El Ministeri ha editat un fulletó en el que dona tota la informació. Hi podeu accedir clicant aquí.

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.